Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 43

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η Μαΐου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μμ συνήλθε
το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 6482/13.05.2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της εντός ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
6ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43 /2011  

 

ΘΕΜΑ: Μονοδρόμηση του δρόμου από Αποθήκες
έως το κατάστημα
Grafiti.

 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της εντός
ημερήσιας διάταξης.

  Ο κ. Τσολίδης προτείνει ότι οι αποθήκες πρέπει
να γκρεμιστούν ή να παν κάπου αλλού, αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα για να
φτιαχτούν.

Ο κ. Κανατάς  πιστεύει ότι πρέπει να ανατεθεί σε μηχανικό
για να βρεθεί κάποια λύση. Ο κ. Αναγνωστάρας 
θέτει ότι πρέπει να δεσμευτεί ο Δήμος για να ανοίξει ο δρόμος και ότι
πρέπει να γίνει μονόδρομος μέχρι την μέχρι την παραλία με δύο σειρές παρκινγκ.

Ο κ. Τσολίδης
λέει ότι ο πρώτος παραλιακός είναι μονόδρομος ούτος ή άλλως.

Ο κ. Γιοβανέκος
προτείνει ότι η αστυνομία γνωρίζει καλύτερα για τους δρόμους για να μην προκληθούν
ατυχήματα και προτείνει να γίνει μελέτη.

Ο κ. Γεωργακούδας
και η κ. Μητσιάρα  δεν συμφωνούν με το
θέμα για την μονοδρόμηση.

                                                                                               

Το  Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και των Συμβούλων.

                                   

                                                           

 

           

 

Α. Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι δεν αποφασίζουν να μονοδρομηθεί  ο παραλιακός από τις αποθήκες έως τα Grafiti.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ                 

(Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)                            

     
     

 

                                                           

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ