Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 16/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11328/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                      1    ) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                        2) Λαθούρη Πάργα Μαρία
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.        3) Φάλκος Κων/νος
4) Σπανός Μιχαήλ                                4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                 5) Χριστοδούλου Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                     6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Παπαλέξης Κων/νος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας
9) Παστογιάννης Γεώργιος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας  Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Αγ.Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το πρώτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτης». Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψε στο δεύτερο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επέστρεψε στην έναρξη των εντός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψαν στην έναρξη του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πράτσας Ιωάννης και κ.Κωστίκας Στυλιανός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση και πριν την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Κωστίκας Στυλιανός επέστρεψε στη συνεδρίαση στην έναρξη του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος επέστρεψε στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.  Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος και κα.Γκαλή Γιαννούλα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δέκατου πέμπτου θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ίδιου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος, διαμαρτυρόμενος για τις αναθέσεις. Οι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος. Η κα. Μάλαμα Κυριακή επέστρεψε στην έναρξη του εικοστού τρίτου θέματος της ημ. διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:222/2011
Θέμα: 10ο    
«Σύναψη προγραμματικής σύμβαση για το Πρόγραμμα «Απολύμανσης –Απεντόμωσης και Μυοκτονίας στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2011-2012».».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο (10o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη το αρ. 430/27-06-2011 έγγραφο της ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο μας αποστέλλεται σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα «Απολύμανση-Απεντόμωση και Μυοκτονίας στα σχολεία της Π.Ε. Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2011-2012», μεταξύ της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ και όλων των Δήμων του Νομού Χαλκιδικής. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των 72.450,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η συμμετοχή κάθε Δήμου καλείται να ανέλθει στο ποσό των 14.490,00 €. Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας έτους 2011.
 Ύστερα από το ανωτέρω καλώ το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό ενός εκπροσώπου για την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της Προγραμματικής σύμβασης, ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού του.
 Ο Δήμαρχος προτείνει ως τακτικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ.Ψηλογιάννη Γεώργιο, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Χριστοδούλου Νικόλαο.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος «Απολύμανσης –Απεντόμωσης και Μυοκτονίας στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2011-2012».».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και  την ανωτέρω προγραμματική σύμβαση,

                                                            Αποφασίζει Ομόφωνα

 Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ και όλων των Δήμων του Νομού Χαλκιδικής, για την «Απολύμανση –Απεντόμωση και Μυοκτονία στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για το σχολικό έτος 2011-2012».»., ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 – 2012

Σήμερα ………………….. 2011, οι πιο κάτω φορείς :

 

1. Ο Δήμος Ν. Προποντίδας, που εδρεύει στα Ν. Μουδανιά, Τ.Κ. 63200, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ιορδανίδη Δαμιανό, σύμφωνα με την …/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ο Δήμος Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Τ.Κ. 63088, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη,  σύμφωνα με την …./2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ο Δήμος Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσανδρεία, Τ.Κ. 63077, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Παπαγιάννη Βασίλειο σύμφωνα με την …/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο, Τ.Κ. 63100, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ζωγράφο Αστέριο σύμφωνα με την …./2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Ο Δήμος Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό, Τ.Κ. 63075, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Πάχτα Χρήστο σύμφωνα με την …./2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Η Επιχείρηση της Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» που εδρεύει στον Πολύγυρο, οδός 22ας Απριλίου και Μακεδονίας, Τ.Κ. 63100, και στο εξής θα αναφέρεται με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. ………………….. ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την …/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :

Άρθρο 1

Προοίμιο

1   Η παλαιότητα των περισσοτέρων σχολικών κτιρίων και ο συνωστισμός των παιδιών σ΄ αυτά αποτελούν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη παρασίτων (έντομα και τρωκτικά) καθώς και  παθογόνων οργανισμών (οργανισμών που προκαλούν ασθένειες).

Στην περιοχή των πέντε (5) Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που μετέχουν ως συμβαλλόμενοι στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, λειτουργούν διακόσια εφτά (207) σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων 62 δημοτικά σχολεία, 52 γυμνάσια και λύκεια και 93 νηπιαγωγεία.
1.1   Τα έντομα αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, αφού μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες, να μολύνουν τρόφιμα, να καταστρέψουν περιουσίες και να προκαλέσουν διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες.
1.1.1    Πολλά έντομα, όπως οι κατσαρίδες, είναι παμφάγα: τρέφονται με ανθρώπινες τροφές, λερωμένες επιφάνειες, οργανικά υλικά στις αποχετεύσεις, περιττώματα κ.λ.π.  Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι ξενιστές σοβαρών ασθενειών. Οι τροφικές δηλητηριάσεις εξαιτίας των εντόμων είναι ένα μικρό παράδειγμα, όμως μια πραγματική απειλή για το σχολικό περιβάλλον.
1.1.2   Τα έντομα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές στα τρόφιμα, είτε καταναλώνοντάς τα είτε ερχόμενα σε επαφή με αυτά μέσω διασταυρούμενης επιμόλυνσης, αφήνοντας τα περιττώματα τους, μέρη από τα σώματά τους κλπ, δημιουργώντας έτσι κινδύνους για την υγεία.
1.1.3    Τα έντομα μπορούν να καταστρέψουν και άλλα αγαθά, πέραν των τροφίμων, όπως βιβλία, ξύλο, ύφασμα, κ.ά. (οι τερμίτες και άλλα έντομα που καταστρέφουν ξυλεία μπορούν να καταστρέψουν ακόμα και ολόκληρα κτίρια).
1.2        Τα τρωκτικά, με τη σειρά τους, αποτελούν επίσης σημαντικό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. Μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες, να μολύνουν τρόφιμα, να προκαλέσουν ζημίες σε περιουσία καθώς και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.
1.2.1    Ασθένειες: Τα τρωκτικά είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση πολλών ζωονοσογόνων ασθενειών (ασθένειες ζώων που μπορούν να μεταδοθούν σε ανθρώπους). Λόγω της μεγάλης σε αριθμό παρουσίας τους και της στενής σχέσης τους με ανθρώπινα περιβάλλοντα, τα τρωκτικά μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία του ανθρώπου άμεσα ή έμμεσα. Επιπροσθέτως, μπορεί να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο για τη μετάδοση μολύνσεων από περιοχή σε περιοχή, ακόμα και από είδος σε είδος. Μερικά παραδείγματα σοβαρότατων ασθενειών που σχετίζονται με τα τρωκτικά είναι:
1.2.1.1  Λεπτοσπείρωση: προκαλείται από το βακτήριο Leptospira icterohaemorrhagiae. Αυτό το βακτήριο μπορεί να εντοπιστεί στα νεφρά του 50% των «μεγάλων» ποντικιών και αποβάλλεται με τα ούρα τους. Δεν μπορεί να επιζήσει για πολύ έξω από το σώμα του ποντικιού, εκτός και αν βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον. Το σύνδρομο Weil μεταδίδεται στους ανθρώπους με άμεση επαφή, με μολυσμένο νερό ή χώμα, και μπορεί να εισέλθει στο σώμα από τραύματα και αμυχές καθώς και από τη μύτη και το στόμα. Οποιοδήποτε άτομο δουλεύει σε περιβάλλον που είναι υγρό και που, πιθανόν, το βακτήριο ευδοκιμεί κινδυνεύει από αυτή την ασθένεια (για παράδειγμα εργάτες σε υπονόμους ή σφαγεία). Το βακτήριο φαίνεται ότι δεν έχει καμία επίδραση στο ποντίκι που το φέρει. Τα συμπτώματα της Λεπτοσπείρωσης ποικίλουν από αυτά της ελαφριάς γρίπης έως εκείνα του ίκτερου και της νεφρικής ανεπάρκειας, καταλήγοντας πιθανά στο θάνατο.
1.2.1.2  Σαλμονέλωση: είναι μια ασθένεια που προκαλείται από τα βακτήρια της σαλμονέλας. Μπορεί να μεταδοθεί από τα περιττώματα τρωκτικών, τα οποία μπορούν να μολύνουν την ανθρώπινη τροφή ή το νερό ή μπορούν να μεταδοθούν παθητικά από τα τρωκτικά στους ανθρώπους. Η σαλμονέλωση είναι ένας τύπος τροφικής δηλητηρίασης, η οποία μπορεί να προκαλέσει οξεία γαστρεντερίτιδα, πονοκέφαλο, πυρετό και εμετό.
1.2.1.3   Πανώλη: Η πανώλη μεταφέρεται από τους ψύλλους (Xenopsylla chepopsis) που παρασιτούν στα ποντίκια παρά από τα ίδια τα ποντίκια. Συνήθως, το ποντίκι που εντοπίζεται στα πλοία είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση της πανώλης, αλλά και άλλα ποντίκια έχουν βρεθεί περιστασιακά να είναι φορείς. Αν και η πανώλη δεν αποτελεί ζήτημα για τις ανεπτυγμένες χώρες, αφού δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά από τις αρχές του 20ου αιώνα, η αποτροπή ελεύθερης μετακίνησης ποντικιών από διαφορετικές χώρες του κόσμου είναι ζωτικής σημασίας.
1.2.1.4   Υπάρχουν πολλές άλλες σοβαρές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα τρωκτικά στον άνθρωπο. Τέτοιες είναι ο πυρετός του δήγματος (δάγκωμα ποντικιού), λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα και ο ενδημικός τύφος. Επίσης, υπάρχει ένας αριθμός παρασίτων που φέρουν τα τρωκτικά, τα οποία ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, όπως τριχοφυτία, ακάρεα, νηματόζωα, ταινία, τσιμπούρια και ψύλλοι. Τα τρωκτικά, επίσης, ενδέχεται να φέρουν κάποιες ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν στα ζώα, με γνωστό παράδειγμα αυτό του αφθώδους πυρετού.
1.2.2     Καταστροφές τροφίμων: Τα τρωκτικά μπορούν να καταναλώσουν ανθρώπινες τροφές στο στάδιο της αποθήκευσης στο ράφι του κυλικείου καθώς και στη τραπεζαρία. Δεν προκαλούν καταστροφές μόνο στα τρόφιμα που καταναλώνουν, αλλά και σε αυτά με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, λόγω διασταυρούμενης επιμόλυνσης, μέσω περιττωμάτων, ούρων και τριχών.
1.2.3      Ζημίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε περιουσίες: Τα τρωκτικά έχουν την ικανότητα να ροκανίζουν αντικείμενα, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, επειδή συχνά ροκανίζουν ηλεκτρικά καλώδια. Τα ποντίκια μπορούν, επίσης, να διακόψουν και άλλες λειτουργίες, π.χ. παροχή νερού και φυσικού αερίου, αφού είναι γνωστό ότι ροκανίζουν ακόμα και σωλήνες μόλυβδου. Τα τρωκτικά έχουν την ικανότητα να σκάβουν λαγούμια που σε μεγάλους πληθυσμούς ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική απειλή καθίζησης. Μπορούν να σκάψουν λαγούμια σε εγκαταστάσεις και να καταστρέψουν τη δομή του κτιρίου. Τα τρωκτικά μπορούν να προκαλέσουν ή να εκμεταλλευτούν τις ήδη υπάρχουσες ρωγμές στους υπονόμους και στις σωλήνες αποχέτευσης με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική λειτουργία τους.
1.3        Παθογόνοι οργανισμοί: Πρόκειται  για οργανισμούς που προκαλούν ασθένειες, οι οποίοι εξαπλώνονται από τους ανθρώπους ή και τα ζώα. Τα τελευταία χρόνια πολλές από τις λοιμώδεις ασθένειες οι οποίες ήταν σε ύφεση παρουσιάζουν μια επικίνδυνη έξαρση σε χώρους με ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως είναι τα σχολεία. Ιδιαίτερα στους χώρους των σχολείων έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα λοιμωδών ασθενειών ανάμεσα στους μαθητές.
1.4    Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν καθίσταται αναγκαία ειδική επέμβαση με κατάλληλα φάρμακα για την αντιμετώπιση τόσο των παρασίτων, όσο και των παθογόνων οργανισμών, αλλά και την προφύλαξη των χώρων έως την επόμενη εφαρμογή.

             1.5       Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος «Απολύμανση – Απεντόμωση – Μυοκτονία Σχολείων Π. Ε.  Χαλκιδικής  για το σχολικό έτος 2011-2012», τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούληση τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 2

Αντικείμενο Σύμβασης

2.1 Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης  περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:

α)     Επιθεώρηση και παρακολούθηση λειτουργίας των σχολείων και λήψη πληροφοριών από τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο, με σκοπό να εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για τις ανάγκες κάθε σχολείου ξεχωριστά, το οποίο θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τα ευρήματα της παρακολούθησης.

β)  Προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου εγκεκριμένων σκευασμάτων και δολωματικών σταθμών (προκειμένου για τρωκτικά).

γ)  Τακτικές εφαρμογές καταπολέμησης με τη χρήση των κατάλληλων (εγκεκριμένων) σκευασμάτων /μέσων για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) καθολικές απολυμάνσεις όλων των χώρων κάθε σχολείου, για την καταπολέμηση μικροβίων. Οι απολυμάνσεις θα πραγματοποιούνται σε χρονικά διαστήματα που τα σχολεία δεν βρίσκονται σε λειτουργία, δηλαδή, πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου και στις διακοπές εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Επίσης περιλαμβάνει την ανά δίμηνο απεντόμωση και μυοκτονία κυρίως στους χώρους των τουαλετών, αποθηκών και λεβητοστασίων.

δ)   Έκτακτο περιοδικό έλεγχο των χώρων και έκτακτες απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες (ανάλογα με τις οχλήσεις και την υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων /μέσων) και τήρηση αρχείων αναφορών για εφαρμογές και ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν για κάθε σχολείο ξεχωριστά, σε συνεργασία με τους υπευθύνους για την λειτουργία του κάθε σχολείου (Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής, ή διευθυντής Σχολείου ή Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων).

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα και μέσα.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ως στόχο την καταπολέμηση των εντόμων και τρωκτικών στο χώρο των σχολείων καθώς και τη μείωση του φορτίου των παθογόνων οργανισμών με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών.

2.2. Γενικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες με το χρονοδιάγραμμα και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, όπως περιέχονται στα αντίστοιχα κεφάλαια  της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 3

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση

3.1.      Η προσέγγιση του προϋπολογισμού υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, στηρίζεται στην εκτίμηση της δαπάνης ανά σχολείο. Η αξία των σκευασμάτων επηρεάζεται από την έκταση της προς ψεκασμό επιφάνειας. Ως μέση έκταση επιφάνειας ενός σχολείου  θεωρούνται τα 500 μ2. Η απαιτούμενη δαπάνη σκευασμάτων για ελέγχους- ψεκασμούς (τρεις τακτικοί και έκτακτοι)  ενός σχολείου 500 μ2 και παγίδων ασφαλείας ώστε να είναι η παρέμβαση αποτελεσματική, ανέρχεται στο ποσό των 350,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Κατά συνέπεια ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 72.450 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (207 σχολεία Χ 350,0 /σχολείο).

Ανά κατηγορίας δαπάνης ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
Διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονίας
 6 άτομα/Χ60 ημερ/σθια /άτομο Χ 8 ώρες/ημέρα/άτομο Χ 12,50€/ώρα, κατά μέσο όρο:                                                                    36.000  €
 Δαπάνες καυσίμων,  αναλωσίμων  κλπ. :                              6.000 € 
42.000
Προμήθεια σκευασμάτων και μέσων 24.000
Διαχείριση, διοίκηση προγράμματος  6.450
ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 72.450

3.2. Κάθε Δήμος από τους πέντε (5) Δήμους της Π.Ε. Χαλκιδικής συμμετέχει στην χρημαδότηση του προϋπολογισμού της παρούσας με το ποσό των 14.490 € (72.450€ /5 δήμοι: 14.490€ ανά Δήμο).

Άρθρο 4

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

4.1.     Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα προκύπτει από τους μήνες λειτουργίας των σχολείων καθώς και τις προγραμματισμένες εργασίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΤΙΤΛΟΣ 2011 2012
Μήνες Α Σ Σ Ο Ν Ν Δ Δ Ι Ι Φ Φ Μ Μ Α Α Μ Μ Ι Ι
Καθολικές Απολυμάνσεις Σχολικών Κτιρίων                    
Διενέργεια μυοκτονίας και απεντομώσεων                    
Έκτακτοι έλεγχοι, απολυμάνσεις                   
Διαχείριση – Διοίκηση του Προγράμματος                   


4.2.  Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως   αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 8 της παρούσας Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Άρθρο 5

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων


5.3. Οι πέντε (5) Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής αναλαμβάνουν ο καθένας ξεχωριστά:

5.3.1. Να διευκολύνουν το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

5.3.2. Να διαθέσουν το σύνολο των απαιτούμενων μέσων, στοιχείων και προτάσεών τους (διάθεση κατάλληλου προσωπικού, κλπ).

5.3.3. Να υποβοηθήσουν τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

5.3.4. Τη διάθεση των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 6 της παρούσας  Σύμβασης.

5.3.5. Να διαθέσουν από έναν (1) εκπρόσωπο τους για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

5.4. Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αναλαμβάνει φορέας υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της Σύμβασης. Συγκεκριμένα:

5.4.1. Την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

5.4.2. Να διαθέσει για το σκοπό αυτό τον αναγκαίο εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό, να προβεί στις αναγκαίες προμήθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

5.4.3. Να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συμβαλλόμενων Δήμων για τη διενέργεια των αντίστοιχων επεμβάσεων.


5.4.4. Τη διαχείριση, διοίκηση της Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα :

– την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.

– την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού ενημερωτικού υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία παρέχει επίσης την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη

– τη διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης (πληρωμές προμηθευτών, εξειδικευμένων συνεργατών – εταιριών κλπ)

– την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού – διοικητικού χαρακτήρα


5.4.6. Την υποβοήθηση για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

5.4.7. Να διαθέσει εκπρόσωπο της για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

5.4.8. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης θα περιέλθει στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης (72.450€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο θα διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες θα υποβάλλονται στην Κοινή Επιτροπή, καθώς και την τελική έκθεση αποτελεσμάτων μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου.
 

Άρθρο 6

Πόροι

6.1.  Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέλθουν από τους   πέντε συμβαλλόμενους Δήμους. Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους Δήμους, συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος καταπολέμησης με το ποσό των 14.490 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από τον προϋπολογισμό του.
Συγκεκριμένα :
– Από τον Δήμο Προποντίδας,  ποσό 14.490 € από τον ΚΑ ……………..
 – Από τον Δήμο Σιθωνίας,  ποσό 14.490 € από τον ΚΑ ………………….
– Από τον Δήμο Κασσάνδρας,  ποσό 14.490 € από τον ……………………..
– Από τον Δήμο Πολυγύρου,  ποσό 14.490 € από τον ………………….


Άρθρο 7

Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

7.1. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 30/06/2012, οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εκτός από το φυσικό αντικείμενο και η διοικητική και λογιστική υποστήριξη του προγράμματος.

7.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.

Άρθρο 8

Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης

8.1. Κοινή Επιτροπή

8.1.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από έξι (6) μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1) από κάθε συμβαλλόμενο φορέα. Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους.

8.1.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της.

8.1.3. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της.

8.1.4.   Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής συγκαλείται εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης με ευθύνη της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

8.1.5. Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., μετά τη σχετική πιστοποίηση της αντίστοιχης προόδου του έργου.

8.1.6. Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

8.1.7.  Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

8.1.8.      Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την Τεχνική Επιτροπή, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8.1.9. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 45 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλομένους φορείς.


8.1.10. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα έξι (6) μέλη της (4/6). Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

8.1.11. Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. 

Άρθρο 9

Ποινικές Ρήτρες

9.1 Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καθενός συμβαλλόμενου μέρους προς άλλο ή την Κοινή Επιτροπή, το υπερήμερο συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται σε καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 1% του ποσού συμβολής του στην Προγραμματική Σύμβαση μηνιαίως, ως ποινική ρήτρα υπερημερίας. O υπολογισμός του ποσού της ρήτρας ξεκινά μετά παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής απόφασης της Κοινής Επιτροπής για την διάθεση πίστωσης από αυτό και εφόσον συντρέχει η ανωτέρω αναφερόμενη υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Τα ποσά αυτά θα κατατίθενται στην Κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για την διάθεσή τους υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως, επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9.2 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης αυτής ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου ή της καλής πίστης ή των συναλλακτικών ηθών από συμβαλλόμενο μέρος δίνει το δικαίωμα στα άλλα να ζητήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης αρμόδια θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Χαλκιδικής.

Άρθρο 10

Τελικές Διατάξεις

10.1.  Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη περίπτωση  είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία.

10.2. Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη  υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων  αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μέρων από δικαιώματα ή  απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη  που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε 9 αντίτυπα κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ


Για τον Δήμο Πολυγύρου
Ο Δήμαρχος

Ζωγράφος Αστέριος 
Για τον Δήμο Ν. Προποντίδας
Ο Δήμαρχος

Ιορδανίδης Δαμιανός

Για τον Δήμο Σιθωνίας
Ο Δήμαρχος

Τζίτζιος Ιωάννης
 
Για τον Δήμο Κασσάνδρας
Ο Δήμαρχος

Παπαγιάννης Βασίλειος 
Για τον Δήμο Αριστοτέλη
Ο Δήμαρχος


Πάχτας Χρήστος
 Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ζωγράφος Αστέριος


2) Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Σιθωνίας στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασης ο Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χριστοδούλου Νικόλαο.
3) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου έτους 2011 ως εξής: Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 13.000,00 € για ενίσχυση στον Κ.Α. 02.15.6277.0001 του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011 του Δήμου Σιθωνίας.
4) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 222/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                 Υπογραφές
                                    Ακριβές Απόσπασμα
                                   Νικήτη, 20/07/2011
                                         Ο Πρόεδρος


                                 ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ