Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 16/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11328/15-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                         1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                            2) Λαθούρη Πάργα Μαρία
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.              3) Φάλκος Κων/νος
4) Σπανός Μιχαήλ                                       4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                        5) Χριστοδούλου Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Παπαλέξης Κων/νος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας
9) Παστογιάννης Γεώργιος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας  Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος
21) Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Αγ.Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το πρώτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτης». Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψε στο δεύτερο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος επέστρεψε στην έναρξη των εντός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν από το έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Πετρίδης Νικόλαος επέστρεψαν στην έναρξη του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πράτσας Ιωάννης και κ.Κωστίκας Στυλιανός αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση και πριν την ψήφιση του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Κωστίκας Στυλιανός επέστρεψε στη συνεδρίαση στην έναρξη του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος επέστρεψε στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.  Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος και κα.Γκαλή Γιαννούλα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο κ.Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε στην έναρξη του δέκατου πέμπτου θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ίδιου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος, διαμαρτυρόμενος για τις αναθέσεις. Οι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κα. Μάλαμα Κυριακή αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος. Η κα. Μάλαμα Κυριακή επέστρεψε στην έναρξη του εικοστού τρίτου θέματος της ημ. διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτη» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του.

Αριθμός Απόφασης:210/2011
Θέμα: 1ο    
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νικήτη».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ., ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με αρ. 32/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σιθωνίας το ανωτέρω θέμα παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης θέτει υπόψη την αρ. 108/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης για το ανωτέρω θέμα.
Ο Αντιδήμαρχος ενημερώνει ότι σήμερα και ενόψει των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούνται από τον καθημερινά αυξανόμενο κυκλοφοριακό φόρτο των δρόμων του οικισμού Νικήτης, υπάρχει ανάγκη άμεσης εφαρμογής κάποιων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Για το λόγο αυτό προτείνω τις κάτωθι ρυθμίσεις:
1. Από φανάρια ως γραφείο «Δημητρού» διπλής κατεύθυνσης και απαγόρευση στάθμευσης στην πλευρά της ανόδου προς τα φανάρια.
2. Από γραφείο «Δημητρού» ως ταβέρνα «Χρυσούλας» μονόδρομος (μόνο κάθοδο) και διπλό παρκάρισμα των αυτοκινήτων.
3. Από ταβέρνα «Χρυσούλας» ως το σπίτι του «Μίμη Ζαφειρούδη» μονόδρομος με κατεύθυνση δυτικά προς το λιμάνι. Απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο πλευρές.
4. Από οικία «Αλέγρα» ως οικία «Χατζή» μονόδρομος με κατεύθυνση Δυτικά και παρκάρισμα και στις δύο πλευρές.
5. Από οικία «Αλέγρα» ως οικία «Τουβλατζή» μονόδρομος με κατεύθυνση ανατολικά και παρκάρισμα και στις δυο  πλευρές.
6. Από οικία «Τουβλατζή» ως κατάστημα «Παπανικολάου» διπλής κατεύθυνσης με απαγόρευση παρκαρίσματος στη πλευρά του πεζοδρομίου.
7. Από οικία «Τουβλατζή» ως οικία «Βασίλη Μάντσιου» (Ψάλτη) μονόδρομος με κατεύθυνση Βόρεια (άνοδος)
8. Από οικία «Βασίλη Μάντσιου» ως γραφείο «Δημητρού» μονόδρομος με κατεύθυνση δυτικά και απαγόρευση παρκαρίσματος στην αριστερή πλευρά.
9. Από οικία «Πατέρα Αθανασίου» ως και την έξοδο στον κεντρικό δρόμο στην οικία «Σμαραγδή» μονόδρομος με κατεύθυνση βόρεια και απαγόρευση παρκαρίσματος.
10. Από Νηπιαγωγείο Νικήτης ως Ιατρείο «Αναγνωστάρα» μονόδρομος με κατεύθυνση δυτικά. Απαγόρευση στάθμευσης στην πλευρά του σχολείου.
11. Από Ιατρείο «Αναγνωστάρα» ως και την έξοδο της επαρχιακής οδού διπλής κατεύθυνσης και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά του πάρκου.
12. Μονοδρόμηση καθέτων μεταξύ της παραλιακής οδού και της πρώτης  παραλιακής ,ως εξής;
Α) Η κάθετος  από οικία «Καραγιάννη» έως συγκρότημα «Χαριλάου», μόνο άνοδος.
Β) Η κάθετος από οικία «Βάσιου» έως την καφετέρια «Τριγώνη», μόνο κάθοδος και τοποθέτηση  μπάρας στην είσοδο από τον πρώτο παράλληλο.
Γ) Η κάθετος από την καφετέρια «Αλέξανδρος» έως την οικία «Σμαραγδή», μόνο άνοδος .
Δ) Η  κάθετος από οικία «Δούκα» έως την ταβέρνα «Αρσανάς», μόνο κάθοδος και τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο απ τον πρώτο παράλληλο.
13. Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού με κατεύθυνση  ανατολικά από την εκκλησία  «Αγίων Θεοδώρων» έως την οικία «Δάφνη Καραλή» και πεζοδρόμηση της, τις ώρες από 20.00  έως 02.00,κατά τους θερινούς μήνες «Ιούνιο – Αύγουστο». Καθώς  και απαγόρευση της στάθμευσης σε όλο το μήκος του δρόμου  και από τις δυο πλευρές.
14. Από το αναψυκτήριο «Ψηλογιώργη» έως τα ενοικιαζόμενα «Καραδήμου», διπλής κατεύθυνσης με απαγόρευση παρκαρίσματος στη πλευρά της παραλίας.
15. Όριο ταχύτητας εντός οικισμού 30χλμ/ώρα.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τις ανωτέρω ρυθμίσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις ανωτέρω προτάσεις,

                                                            Αποφασίζει Ομόφωνα

Την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Νικήτη, ως εξής:
1. Από φανάρια ως γραφείο «Δημητρού» διπλής κατεύθυνσης και απαγόρευση στάθμευσης στην πλευρά της ανόδου προς τα φανάρια.
2. Από γραφείο «Δημητρού» ως ταβέρνα «Χρυσούλας» μονόδρομος (μόνο κάθοδο) και διπλό παρκάρισμα των αυτοκινήτων.
3. Από ταβέρνα «Χρυσούλας» ως το σπίτι του «Μίμη Ζαφειρούδη» μονόδρομος με κατεύθυνση δυτικά προς το λιμάνι. Απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο πλευρές.
4. Από οικία «Αλέγρα» ως οικία «Χατζή» μονόδρομος με κατεύθυνση Δυτικά και παρκάρισμα και στις δύο πλευρές.
5. Από οικία «Αλέγρα» ως οικία «Τουβλατζή» μονόδρομος με κατεύθυνση ανατολικά και παρκάρισμα και στις δυο  πλευρές.
6. Από οικία «Τουβλατζή» ως κατάστημα «Παπανικολάου» διπλής κατεύθυνσης με απαγόρευση παρκαρίσματος στη πλευρά του πεζοδρομίου.
7. Από οικία «Τουβλατζή» ως οικία «Βασίλη Μάντσιου» (Ψάλτη) μονόδρομος με κατεύθυνση Βόρεια (άνοδος)
8. Από οικία «Βασίλη Μάντσιου» ως γραφείο «Δημητρού» μονόδρομος με κατεύθυνση δυτικά και απαγόρευση παρκαρίσματος στην αριστερή πλευρά.
9. Από οικία «Πατέρα Αθανασίου» ως και την έξοδο στον κεντρικό δρόμο στην οικία «Σμαραγδή» μονόδρομος με κατεύθυνση βόρεια και απαγόρευση παρκαρίσματος.
10. Από Νηπιαγωγείο Νικήτης ως Ιατρείο «Αναγνωστάρα» μονόδρομος με κατεύθυνση δυτικά. Απαγόρευση στάθμευσης στην πλευρά του σχολείου.
11. Από Ιατρείο «Αναγνωστάρα» ως και την έξοδο της επαρχιακής οδού διπλής κατεύθυνσης και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά του πάρκου.
12. Μονοδρόμηση καθέτων μεταξύ της παραλιακής οδού και της πρώτης  παραλιακής ,ως εξής;
Α) Η κάθετος  από οικία «Καραγιάννη» έως συγκρότημα «Χαριλάου», μόνο άνοδος.
Β) Η κάθετος από οικία «Βάσιου» έως την καφετέρια «Τριγώνη», μόνο κάθοδος και τοποθέτηση  μπάρας στην είσοδο από τον πρώτο παράλληλο.
Γ) Η κάθετος από την καφετέρια «Αλέξανδρος» έως την οικία «Σμαραγδή», μόνο άνοδος .
Δ) Η  κάθετος από οικία «Δούκα» έως την ταβέρνα «Αρσανάς», μόνο κάθοδος και τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο απ’ τον πρώτο παράλληλο.
13. Μονοδρόμηση της παραλιακής οδού με κατεύθυνση  ανατολικά από την εκκλησία  «Αγίων Θεοδώρων» έως την οικία «Δάφνη Καραλή» και πεζοδρόμηση της, τις ώρες από 20.00  έως 02.00,κατά τους θερινούς μήνες «Ιούνιο – Αύγουστο». Καθώς  και απαγόρευση της στάθμευσης σε όλο το μήκος του δρόμου  και από τις δυο πλευρές.
14. Από το αναψυκτήριο «Ψηλογιώργη» έως τα ενοικιαζόμενα «Καραδήμου», διπλής κατεύθυνσης με απαγόρευση παρκαρίσματος στη πλευρά της παραλίας.
15. Όριο ταχύτητας εντός οικισμού 30χλμ/ώρα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 210/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                           Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                            Υπογραφές
                                         Ακριβές Απόσπασμα
                                        Νικήτη, 20/07/2011
                                              Ο Πρόεδρος


                                   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ