Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                  4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                               5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                  6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                               7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 206/2011
Θέμα: 24ο    
«Αποδοχή ποσού 200.000,00 € και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Νικολάου».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα. Καραδήμου Δήμητρα προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, η οποία εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο (24o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 29-6-2011 έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού κ.Κρικελίκου Ιωακείμ, σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Σιθωνίας το ποσό των 200.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας  Λυμάτων Αγίου Νικολάου» από Π.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. (Γραμμάτια Είσπραξης: Νο 00081/24-06-2011, Νο 00082/24-06-2011)
Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. πρέπει με απόφασή του να αποδεχθεί το ανωτέρω ποσό στον Κ.Α. 06.00.1314.1001 και μεταφορά μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου στον Κ.Α. 02.25.7312.0035, και ψήφιση του ποσού αυτού.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω αποδοχή του ποσού.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα.Καραδήμου και τα ανωτέρω έγγραφα,

                                                            Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Αποδέχεται το ποσό των 200.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας  Λυμάτων Αγίου Νικολάου» από Π.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
2) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου έτους 2011 ως εξής:
Εγγράφει πίστωση 200.000,00 € στον κωδικό εσόδων  Κ.Α. 06.00.1314.1001, το οποίο μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει στον κωδικό εξόδων Κ.Α.  02.25.7312.0035 με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας  Λυμάτων Αγίου Νικολάου».
3) Ψηφίζει πίστωση 200.000,00 € στον Κ.Α.  02.25.7312.0035 για τον ανωτέρω σκοπό.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                                    Υπογραφές

                                             Ακριβές Απόσπασμα
                                             Νικήτη, 08/07/2011
                                                Ο Πρόεδρος


                                          ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ