Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10359/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                1) Λογοτριβή Ελένη
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                  3) Φάλκος Κων/νος
4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία                                4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                6) Πετρίδης Νικόλαος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Μάλαμα Κυριακή
8) Παπαλέξης Κων/νος
9) Μάντσιος Βασίλειος
10) Γκιώτης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Κατσίκης Παναγιώτης
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Παπαστεργίου Αχιλλέας


Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος  Κωνσταντίνος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κυριακή Μάλαμα, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε μετά το δέκατο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση της αρ.14/2011 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» που αφορά έγκριση προϋπολογισμού 2011» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον, διότι επείγει η πληρωμή των μονίμων υπαλλήλων των παιδικών σταθμών και ΚΕΦΟ του Δήμου Σιθωνίας, καθώς έχουν να πληρωθούν από το μήνα Μάρτιο 2011, που είχαν καταργηθεί οι προηγούμενες διοικήσεις του με βάσει το Ν. 3852/2010. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του.

Αριθμός Απόφασης: 179/2011
Θέμα: 2ο    
«Έγκριση της αρ.14/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», που αφορά έγκριση προϋπολογισμού 2011».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Κωστίκα Στυλιανό, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση την αρ. 14/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Δήμου Σιθωνίας, με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας οικονομικού έτους 2011», μαζί με τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 και προέβη σε λεπτομερή  ανάλυση των Κ.Α. πού αναγράφονται στον προϋπολογισμό.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Κωστίκα και την αρ.: 14/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»,
                                          Αποφασίζει Ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον πρ/σμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας οικ. έτους 2011, ο οποίος παρουσιάζει σύνολο εσόδων 715.206,03 € και σύνολο εξόδων 715.206,03 €. 
.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                            Ακριβές Απόσπασμα
                            Νικήτη, 08/07/2011
                                  Ο Πρόεδρος
                             ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ