Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 14/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9030/17-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                      1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                        2) Φάλκος Κων/νος 
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.          3) Παστογιάννης Γεώργιος           
4) Λογοτριβή Ελένη                               4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Σπανός Μιχαήλ                                  5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                   6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                      7) Πράτσας Άγγελος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                    8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος                           9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16)  Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριάνταφυλλος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 173/.2011
Θέμα: 22ο    
«Πρόταση του Ε.Σ.Ε.Π.Α. για την δημιουργία ειδικής εποχικής μονάδας».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 1411/23-05-2011 έγγραφο του Εθελοντικού Σώματος Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών, σύμφωνα με το οποίο προτείνουν τη δημιουργία ειδικής εποχικής μονάδας στη Σιθωνία με αντικείμενο την Πυρόσβεση, Αστική και Δασική με πυροσβεστικά οχήματα, την αντιμετώπιση τροχαίων και λοιπών ατυχημάτων με ειδικά διασωστικά οχήματα και 2 ασθενοφόρα (μονάδες).
Ο Δήμαρχος προτείνει να μην αποδεχθούμε την πρόταση για φέτος, να συγκροτηθεί επιτροπή αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους για επιτόπια αυτοψία στους χώρους του Ε.Σ.Ε.Π.Α. και σε δράση την καλοκαιρινή περίοδο.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω πρόταση,
                                                 Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Δεν μπορεί λόγω χρόνου και κυρίως οικονομικής επιβάρυνσης να υλοποιήσει την πρόταση Εθελοντικού Σώματος Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών, για τη δημιουργία ειδικής εποχικής μονάδας στη Σιθωνία με αντικείμενο την Πυρόσβεση, Αστική και Δασική με πυροσβεστικά οχήματα, την αντιμετώπιση τροχαίων και λοιπών ατυχημάτων με ειδικά διασωστικά οχήματα και 2 ασθενοφόρα (μονάδες), για φέτος.
Β) Τη συγκρότηση εξαμελούς επιτροπής, αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Σπανό Μιχαήλ, 2)  Λογοτριβή Ελένη, 3) Γιοβανούδα Βαρσάμη, 4) Πράτσα Άγγελο, 5) Ρεβενικιώτη Δημήτριο, 6) Μάλαμα Κυριακή,  ή αναπληρωτές που θα ορίσουν οι ίδιοι, για επιτόπια επίσκεψη προκειμένου την καλύτερη δυνατή συνεργασία στους χώρους του Ε.Σ.Ε.Π.Α. και σε δράση την καλοκαιρινή περίοδο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                                 Ακριβές Απόσπασμα
                                       Ο Πρόεδρος

                             ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ