Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 14/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9030/17-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                       1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                         2) Φάλκος Κων/νος 
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.           3) Παστογιάννης Γεώργιος           
4) Λογοτριβή Ελένη                                 4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Σπανός Μιχαήλ                                   5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                     6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                        7) Πράτσας Άγγελος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                      8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος                             9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16)  Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριάνταφυλλος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 163/2011
Θέμα: 12ο    
«Έγκριση οικονομικών απολογισμών έτους 2010 των σχολικών μονάδων του Δήμου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δωδέκατο (12o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τους απολογισμούς των κάτωθι σχολικών μονάδων του Δήμου Σιθωνίας: 1) Σχολική Επιτροπή 4/θέσιου Δημ.Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μεταγγιτσίου, 2) Σχολικής Επιτροπής Δημ.Σχολείου & Νηπιαγωγείων Νικήτης, 3) Σχολική Επιτροπή 6/θέσιου Δημ.Σχολείου Σάρτης, 4) Σχολική Επιτροπή Δημ.Σχολείου Ν.Μαρμαρά, 5) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής «Μέγας Αλέξανδρος», μονάδες σχολικής επιτροπής, 10/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Συκιάς, 1/θεσιο Δημ.Σχ.Τορώνης, 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Συκιάς, 6) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δη.Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγ.Νικολάου «ΠΥΛΩΡΟΣ», προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Την πράξη της σχολικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός  οικ. έτους 2010.
2) Συνοπτικό  πίνακα απολογισμού οικ. έτους 2010.
3) Φωτοαντίγραφο σελίδων του Βιβλίου Ταμείου που αναφέρονται στη διαχείριση του οικ. έτους 2010.
4) Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Καταθέσεων.
5) Το στέλεχος των τριπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων οικ. έτους 2010.
6) Κατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής.
7) Βεβαίωση για τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων του σχολείου
8) Βεβαίωση για το ταμειακό υπόλοιπο.
9) Βεβαίωση για τα μετρητά στα χέρια του ταμεία.
10) Τα τιμολόγια και τις αποδείξεις πληρωμής και δαπανών.

Ύστερα από τ’ ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.
    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική  συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου  του Δ.Σ, τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 και αφού έλεγξε τους απολογισμούς των ανωτέρω Σχολικών Επιτροπών,

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

     Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τους απολογισμούς οικ. έτους 2010 των σχολικών μονάδων του Δήμου Σιθωνίας, ήτοι:
1) Σχολικής Επιτροπής 4/θέσιου Δημ.Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μεταγγιτσίου.
2) Σχολικής Επιτροπής Δημ.Σχολείου & Νηπιαγωγείων Νικήτης.
3) Σχολικής Επιτροπής 6/θέσιου Δημ.Σχολείου Σάρτης.
4) Σχολικής Επιτροπής Δημ.Σχολείου Ν.Μαρμαρά.
5) Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής «Μέγας Αλέξανδρος», μονάδες σχολικής επιτροπής, 10/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Συκιάς, 1/θεσιο Δημ.Σχ.Τορώνης, 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Συκιάς.
6) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημ.Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αγ.Νικολάου «ΠΥΛΩΡΟΣ».

διότι από τον έλεγχο τους βρήκαν σωστούς και αντικειμενικούς.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                          Ακριβές Απόσπασμα
                                Ο Πρόεδρος

                     ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ