Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 14/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9030/17-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                      1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                        2) Φάλκος Κων/νος 
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.          3) Παστογιάννης Γεώργιος           
4) Λογοτριβή Ελένη                                4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Σπανός Μιχαήλ                                    5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                     6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                        7) Πράτσας Άγγελος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                      8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος                              9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16)  Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριάνταφυλλος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 152/2011
Θέμα: 1βο    
«Τροποποίηση Γ.Π.Σ.».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ., ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο σκέλος του πρώτου (1βο) θέματος της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Βάσει του Ν. 3889/10 (ΦΕΚ 182Α/14-10-10) και συγκεκριμένα στο άρθρου 30, παράγραφος 3β αναφέρεται ότι επιτρέπεται ήδη εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται κατά τις κείμενες διατάξεις χωρίς να ισχύσει στην περίπτωση αυτή ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997.
 Προτείνετε να γίνουν προτάσεις αναθεωρήσεις που έχουν να κάνουν με το λεκτικό τμήμα γιατί για αυτό μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και χωρίς ανάθεση για την τροποποίηση της μελέτης. Παράλληλα να ετοιμαζόμαστε για να τροποποιήσουμε τα Γ.Π.Σ. όπου σε αυτά χρειάζεται με αλλαγές στους χάρτες κ.τ.λ.
Οι προτάσεις είναι οι εξής:
1) Η απόσταση από τον αιγιαλό να αλλάξει όπως είναι όλη την υπόλοιπη επικράτεια.
2) Να επιτρέπεται η εξωτερική πρόσβαση στα υπόγεια.
3) Στις περιοχές ΤΑ να επιτρέπονται τα camping.
4) Να απαλειφθούν στα άρθρα που αναφέρεται το «χωρίς τις παρεκκλίσεις».
5) Μέχρι να γίνουν οι επεκτάσεις των οικισμών να ισχύσει ο προηγούμενος Σ.Δ. ή τουλάχιστον να αυξηθεί αυτός που αναφέρεται στα Γ.Π.Σ. και μάλιστα σε οικισμούς χωρίς σχέδιο.
6) Στις περιοχές ΑΠ η δόμηση να γίνει πάλι 200 τ.μ. για τις κατοικίες χωρίς τις προσαυξήσεις και να αυξηθεί ο συντελεστής στα ξενοδοχεία
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
                                                Αποφασίζει Ομόφωνα

Να τροποποιηθούν τα Γ.Π.Σ. Σιθωνίας και Τορώνης ως εξής:
1) Η απόσταση από τον αιγιαλό να αλλάξει όπως είναι όλη την υπόλοιπη επικράτεια.
2) Να επιτρέπεται η εξωτερική πρόσβαση στα υπόγεια.
3) Στις περιοχές ΤΑ να επιτρέπονται τα camping.
4) Να απαλειφθούν στα άρθρα που αναφέρεται το «χωρίς τις παρεκκλίσεις».
5) Μέχρι να γίνουν οι επεκτάσεις των οικισμών να ισχύσει ο προηγούμενος Σ.Δ. ή τουλάχιστον να αυξηθεί αυτός που αναφέρεται στα Γ.Π.Σ. και μάλιστα σε οικισμούς χωρίς σχέδιο.
6) Στις περιοχές ΑΠ η δόμηση να γίνει πάλι 200 τ.μ. για τις κατοικίες χωρίς τις προσαυξήσεις και να αυξηθεί ο συντελεστής στα ξενοδοχεία.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                               Υπογραφές
                                    Ακριβές Απόσπασμα
                                         Ο Πρόεδρος


                                     ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ