Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8292/03-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                  2) Αναγνωστάρας Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαλέξης Κων/νος
4) Λογοτριβή Ελένη                                           4) Φάλκος Kων/νος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                 7) Γεωργιάδης Αναστάσιος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                  8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παστογιάννης Γεώργιος                                  9) Πράτσας Ιωάννης
10) Μάντσιος Βασίλειος                                      10) Μάλαμα Κυριακή
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γκαλή Γιαννούλα
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
15) Πράτσας Αγγελος
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης, Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης και Νικήτης κ.Τσολίδης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Πράτσας Ιωάννης, κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και 2) Φάλκος Κων/νος κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς το Δήμαρχο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση διότι σημειώθηκαν έξι ώρες συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως , το οποίο συζητήθηκε πρώτο στην ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 149/2011
Θέμα: 30ο    
«Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ακινήτου».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κ.Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τεχνικών Έργων, η οποία εισηγούμενη το τριακοστό (30o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί τρίτο στην ημερήσια διάταξη, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 20/05/2011 Πρακτικό Αξιολόγησης Ακινήτου, για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας στο Τ.Δ.Νικήτης στο οποίο το ακίνητο της μοναδικής διαγωνιζόμενης Συρδάρη Ασσάνως,  κρίθηκε από την επιτροπή ότι είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται στην 9/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και δεν εμφανίζει αποκλίσεις από αυτές.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση του πρακτικού.
Η Δημαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό αξιολόγησης ακινήτου από την επιτροπή, την αρ. 16/2011 απόφαση του Δ.Σ., την αρ. 9/2011 απόφαση της Οικ.Ε. και τις διατάξεις του ΠΔ 270/81,

                                       Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει το από 20/05/2011 Πρακτικό Αξιολόγησης Ακινήτου, για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας στο Τ.Δ.Νικήτης στο οποίο το ακίνητο της μοναδικής διαγωνιζόμενης Συρδάρη Ασσάνως,  κρίθηκε από την επιτροπή ότι είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται στην 9/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και δεν εμφανίζει αποκλίσεις από αυτές.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα, ψηφίζει με επιφύλαξη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                                 Υπογραφές
                                      Ακριβές Απόσπασμα
                                             Ο Πρόεδρος


                                            ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ