Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8292/03-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                  1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Αναγνωστάρας Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαλέξης Κων/νος
4) Λογοτριβή Ελένη                                          4) Φάλκος Kων/νος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                 6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                              7) Γεωργιάδης Αναστάσιος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                               8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παστογιάννης Γεώργιος                              9) Πράτσας Ιωάννης
10) Μάντσιος Βασίλειος                                 10) Μάλαμα Κυριακή
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γκαλή Γιαννούλα
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
15) Πράτσας Αγγελος
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης, Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης και Νικήτης κ.Τσολίδης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Πράτσας Ιωάννης, κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και 2) Φάλκος Κων/νος κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς το Δήμαρχο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση διότι σημειώθηκαν έξι ώρες συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως , το οποίο συζητήθηκε πρώτο στην ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 147/2011
Θέμα: 18ο    
«Έγκριση της αρ. 38/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. που αφορά «Τροποποίηση Καταστατικού»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο της Δημοτικής Α.Ε, κ.Λαθούρη Πάργα Μαρία, η οποία εισηγούμενη το δέκατο όγδοο (18o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πρώτο στην ημερήσια διάταξη, ανέφερε ότι:
Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 38/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η νόμιμη εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την πραγματική νομική μορφή της και τις ασκούμενες δραστηριότητές της. Ζητούν την προέγκριση της αποφάσεώς τους από τον μέτοχο Δήμο Σιθωνίας, να προεγκρίνει την προτεινόμενη μεθοδολογία εναρμονίσεως του καταστατικού της εταιρείας στη διάταξη του άρθρου 265 του ΔΚΚ, δηλαδή ως εταιρεία δυνάμενη να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες. Να προεγκρίνει την προτεινόμενη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 30.000,00 € καθώς και την απόφαση η αξία μίας και μόνο μετοχή να καλυφθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δ.Δ.Σάρτης.
Το λόγο λαμβάνει ο δικηγόρος της Α.Ε. κ.Κεσίσης Γεώργιος, ο οποίος ανέλυσε τη σχετική έγγραφη εισήγησή του.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, αναφέρει ότι κάθε Α.Ε. είναι εμπορική και η λειτουργία της εταιρείας του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 είναι σωστότερη, αποδοτικότερη, είναι εξασφαλισμένη η σωστή λειτουργίας της και η νομιμότητά της. Προτείνει να τηρηθεί η νομιμότητα και να υπάρξει η δημοτική Α.Ε. όπως ορίζει το άρ.108 του Ν.3852/2010, που απαγορεύει στο Δήμο να έχει εταιρεία του άρθρου 265, μόνο του άρθρου 266.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημητρός Δημήτριος του Αστ., αναφέρει να συνεχίσει η λειτουργία της Α.Ε. ως έχει και αν δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα να συζητήσουμε το θέμα.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα, αναφέρει ότι δεν ψήφισε το θέμα στο Διοκ.Συμβούλιο της Α.Ε, διότι θεωρεί ότι αποφεύγεται ο έλεγχος από τον επίτροπο. Η Α.Ε. είναι κερδοφόρα και να παραμείνει ως έχει.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος, δεν ψηφίζει την τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε. με αυτό το μετοχικό σχήμα που προτείνεται, η εταιρεία να λειτουργήσει σύμφωνα με το άρθρο 266.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αναφέρει ότι διαφωνεί για φέτος να αλλάξει η μορφή της εταιρείας, μπορεί να υφίσταται κάτω από τον έλεγχο του Δήμου και του Επιτρόπου. Δεν υπήρξε καν συναίνεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.
Ο δικηγόρος κ.Κεσίσης, δευτερολογώντας  αναφέρει ότι εφόσον η εταιρεία προϋφίσταται του Νόμου του Καλλικράτη, μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία του άρ.265. Δεν θα αλλάξει τίποτα (σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί έως σήμερα π.χ.προσλήψεις προσωπικού) από αυτό που λειτουργεί σήμερα, μόνο διατάξεις στο καταστατικό της.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της ανωτέρω τροποποίησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ.Λαθούρη Πάργα Μαρία, την αρ.: 38/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. και την εισήγηση του δικηγόρου της Α.Ε. κ.Κεσίση Γεωργίου,

                                                    Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την αρ. 38/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε., εγκρίνει την προτεινόμενη μεθοδολογία εναρμονίσεως του καταστατικού της εταιρείας στη διάταξη του άρθρου 265 του ΔΚΚ, δηλαδή ως εταιρεία δυνάμενη να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες. Εγκρίνει την προτεινόμενη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 30.000,00 € καθώς και την απόφαση η αξία μίας και μόνο μετοχή να καλυφθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δ.Δ.Σάρτης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λογοτριβή Ελένη, Φάλκος Κωνσταντίνος, δηλώνουν παρόντες.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας ψηφίζει λευκό.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Τσιάρας Εμμανουήλ, 3) Γκαλή Γιαννούλα, 4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 5) Πράτσας Άγγελος, 6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                              Υπογραφές
                                         Ακριβές Απόσπασμα
                                             Ο Πρόεδρος


                                     ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ