Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8292/03-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Αναγνωστάρας Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαλέξης Κων/νος
4) Λογοτριβή Ελένη                                           4) Φάλκος κων/νος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                  6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Γεωργιάδης Αναστάσιος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παστογιάννης Γεώργιος                                 9) Πράτσας Ιωάννης
10) Μάντσιος Βασίλειος                                    10) Μάλαμα Κυριακή
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γκαλή Γιαννούλα
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
15) Πράτσας Αγγελος
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης, Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης και Νικήτης κ.Τσολίδης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Πράτσας Ιωάννης, κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και 2) Φάλκος Κων/νος κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς το Δήμαρχο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση διότι σημειώθηκαν έξι ώρες συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως , το οποίο συζητήθηκε πρώτο στην ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά τον «Έγκριση της αρ.11/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά «Έγκριση Διετούς Πλάνου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης»» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του. Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης.

Αριθμός Απόφασης: 142/2011
Θέμα: 4ο    
«Έγκριση της αρ.11/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά «Έγκριση Διετούς Πλάνου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ.Χριστοδούλου Νικόλαο, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας, που αφορά την έγκριση της 11/2011 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Ψήφιση Διετούς Πλάνου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης» της Επιχείρησης, που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του Διετούς Πλάνου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Χριστοδούλου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

                                                          Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Ε γ κ ρ ί ν ε ι  το Διετές Πλάνο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σιθωνίας, που καταρτίστηκε με την αρ.: 11/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σιθωνίας.
 2)  Την  αποστολή της παρούσας απόφασης, μαζί με το Διετές Πρόγραμμα Δράσης  στον Γ.Γ. της Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 142/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                               Υπογραφές
                                  Ακριβές Απόσπασμα
                                     Ο Πρόεδρος


                              ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ