Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8292/03-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Αναγνωστάρας Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαλέξης Κων/νος
4) Λογοτριβή Ελένη                                           4) Φάλκος Κων/νος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  5) Γκιώτης Νικόλαος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                  6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Γεωργιάδης Αναστάσιος
8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                  8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παστογιάννης Γεώργιος                                  9) Πράτσας Ιωάννης
10) Μάντσιος Βασίλειος                                     10) Μάλαμα Κυριακή
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γκαλή Γιαννούλα
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
15) Πράτσας Αγγελος
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης, Αγ.Νικολάου κ. Παρδάλης, Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης και Νικήτης κ.Τσολίδης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κατσίκης Παναγιώτης και 2) Πράτσας Ιωάννης, κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και 2) Φάλκος Κων/νος κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς το Δήμαρχο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση διότι σημειώθηκαν έξι ώρες συνεδρίασης, μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως , το οποίο συζητήθηκε πρώτο στην ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων & ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά»και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Τσιάρας Εμμανουήλ, 3) Κατσίκης Παναγιώτης, 4) Πράτσας Άγγελος, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν πρέπει να συζητηθεί το θέμα ως εκτός ημερησίας διατάξεως. Η Γκαλή Γιαννούλα δηλώνει παρούσα.

Αριθμός Απόφασης: 139/2011
Θέμα: 1ο    
«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων & ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κ.Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου, η οποία εισηγούμενη το πρώτο (1o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 22878/1-6-2011 το Ελεγκτικό Συνέδριο μας ενημερώνει ότι κωλύεται η  υπογραφή της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου  «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων & ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά».
Για το λόγο αυτό ο 2ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 5.966.495.76 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26.495,76 €, η οποία οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ.
Οι εργασίες που προβλεπόταν στη 2η Σ.Σ. θα δημοπρατηθούν ως συνοδό έργο του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων & ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω Α.Π.Ε.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα. Καραδήμου και το ανωτέρω έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

                                     Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων & ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά», με ανάδοχο την ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ. (αριθμ. Μελ. 221/2005), ο οποίος κλείνει στο ποσό των 5.966.495.76 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26.495.76 € η οποία οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Γκαλή Γιαννούλα, 4) Τσιάρας Εμμανουήλ, 5) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 6) Πράτσας Άγγελος, οι οποίοι δεν ψηφίζουν την έγκριση του ΑΠΕ του ανωτέρω έργου, διότι δεν υπάρχει πίστωση για τα έργα που υπολείπονται να γίνουν σύμφωνα με την αρχική σύμβαση και είναι προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 €, χρήματα που δεν υπάρχουν και με την ανακεφαλαίωση καλούνται να πληρώσουν τον εργολάβο χωρίς να δουλεύει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                            Υπογραφές
                               Ακριβές Απόσπασμα
                                   Ο Πρόεδρος


                         ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ