Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 13

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 01 Ioυlίου  2011 ημέρα τις
εβδομάδος Παρασκευή    και ώρα
23:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από
την  34/28-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κ;ήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης13/2011. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις
πολιτών ».

Θέμα: 1oν.

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

            .

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου την

            1ον.υπ
αριθ 8944/15-06-2011 αίτηση του Καρανίκα Γεωργίου του Νικολάου  με την οποία ζητάει την μίσθωση Δημοτικού
χώρου εμβαδού 200 τμ έναντι του 696 κληροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τοπική
Κοινότητα Σάρτης , καθώς και να του επιτραπεί να προβεί σε όλες τις νόμιμες
ενέργειες για την έκδοση αδείας 
Αναψυκτηρίου.

            2ον.Την
υπ αριθ 10332/30-06-2011 αίτηση του TALL COM  με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 2τμ μπροστά
στο Δημοτικό Σχολείο για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση ξύλινων  αγαλματιδίων.

            3ον.Την
υπ αριθ 10089/27-06-2011 αίτηση της Alexandra Naumozka  με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως
Κοινοχρήστου χώρου 2 τμ για την τοποθέτηση πάγκου μπροστά στο Δημοτικό σχολείο
Σάρτης για την πώληση ειδών ζωγραφικής που δημιουργεί η ίδια.

            4ον.Την
υπ αριθ 10274/29-06-2011 αίτηση του Αθανασίου Φώτιου του Θρασύβουλου με την
οποία ζητάει την άδεια χρήσεως Κοινοχρήστου 
χώρου 2 τμ στην πλατεία του χωριού για προσωρινό τατουάζ.

            5ον.
Την υπ αριθ 10088/24-06-2011 αίτηση του KUZMANOVSKI EJORKI του IVAN με
την οποιά ζητάει άδεια χρήσεως 30 τμ μπροστά στην οικία του Γιαννάκυρη
Νικολαάου για να τοποθετήσει τραμπολίνο για τα παιδιά  

            6ον.
Την από 24-06-2011 αίτηση της Γιαννάκυρη Διαλεχτής του Νικολάου με την οποία
ζητάει άδεια χρήσεως 2 τμ στη θέση Αλάνα μπροστά στην οικία Δημητρέλη  για την πώληση καλαμποκιού.

            7ον.
Την από 22-06-2011 αίτηση της Φανής Μόσχου με την οποία ζητάει να της χορηγηθεί
άδεια χρήσεως 108 τμ μπροστά στο κατάστημά της για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.

            8ον.
Την από 24-06-2011 αίτηση της Μπελάγιας Μαρίας του Λεωνίδα με την οποία ζητάει
την παραχώρηση 2 τμ για τοποθέτηση πάγκου για την πώληση μπιζού.

 

Ύστερα από Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο
να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση
του Προέδρου

                                    αποφασίζει
ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής

            1.Για
την από 15-06-2011 αίτηση του Καρανίκα Γεωργίου του Νικολάου αποφασίζεται
ομόφωνα να επανέλθει με νέα αίτηση και να ζητάει χώρο μόνο για ανάπτυξη
ξαπλώστρες και ομπρέλες στον συγκεκριμένο χώρο.

            2.Για
την από 30-06-2011 αίτηση του TALL COM αποφασίζεται ομόφωνα αρνητικά διότι υπάρχουν καταστήματα που
πωλούν ομοειδή προιόντα  .

            3.
υπ αριθ 10089/27-06-2011 αίτηση της Alexandra Naumozka  αποφασίζεται ομόφωνα αρνητικά διότι
υπάρχουν καταστήματα που πωλούν ομοειδή προιόντα  

            4
Για την από 29-06-2011 αίτηση του Αθανασίου Φωτίου αποφασίζεται ομόφωνα
αρνητικά διότι γίνεται προσωρινό τατουάζ εντός καταστήματος στη Σάρτη.

            5.
Για την από 24-06-2011 αίτηση του Κyzmanovski Ejorki αποφασίζεται
ομόφωνα θετικά αλλά θα του υποδειχτεί το μέρος που θα το τοποθετήσει μέσα στην
αλάνα μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο.

            6ον.
Για την από 24-06-2011 αίτηση της Γιαννάκυρη  Διαλεχτής του Νικολάου αποφασίζει ομόφωνα την
παραχώρηση 2 τμ στην Αλάνα στη  θέση
μπροστά από οικία Δημητρέλη  για την
πώληση καλαμποκιού.

            7ον.
Για τη αίτηση της Φανής Μόσχου αναβάλλεται για επόμενο Συμβούλιο διότι δεν
διευκρινίζεται σε ποιο σημείο θέλει ακριβώς 
την άδεια χρήσεως.

            8ον.
Για την από 24-06-2011 αποφασίζεται ομόφωνα αρνητικά διότι υπάρχουν καταστήματα
αργυροχοίας  στη Σάρτη .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                            Τσελεπής
Ανέστης