Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 93/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νικήτη
07/06/2011             

   ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ. :  -8451-                                  

      ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                         Αρ.Απόφ.:   93/2011

                       

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη                                           

Τηλέφωνο:(23753)50100                                                                 

FAX:(23750)23244
                          

Πληροφορίες :Βατιάνης Κων/νος

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος
Σιθωνίας 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 

Έχοντας
υπόψη:

 

1.   
Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 σύμφωνα με της οποίες οι ΟΤΑ
είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν της σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις.

2.   
Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17.2.2010.

3.   
Της εγκυκλίους 50410/7.9.2010 και 24/οικ.50259/6.9.2010 του
ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.

4.   
Τα άρθρα 10 και 101 του Ν.3584/07.

5.   
Την υπ΄αριθμ.02/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι ο Ιωάννης Λάκκας του Χρήστου
συνδέεται με το Δήμο Τορώνης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 89/08-03-2011 πιστοποιητικού της
Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της
υπ΄αριθμ.02/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε
τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

6.   
Την υπ΄αριθμ.26/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι οι: 1) Μαρία Αλέγρα του Νικήτα, 2)
Νικόλαος Πολυγυρνός-Καρράς του Ιωακείμ και 3) Νικόλαος Κομπούρης του Αριστείδη
συνδέονται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 99/11-03-2011 πιστοποιητικού της
Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της
υπ΄αριθμ.26/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε
τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

7.   
Την υπ΄αριθμ.35/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι οι: 1) Μιχαλούδης Στόικος του Ιωάννη
και της Μαρίας και 2) Καρράς Νικόλαος του Βασιλείου συνδέεται με το Δήμο
Σιθωνίας               με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ.
185/2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο
πιστοποιείται, ότι κατά της υπ΄αριθμ.35/2006 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

8.   
Την υπ΄αριθμ.48/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι ο Δαλδογιάννης Άγγελος του Βαλσάμη
συνδέεται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 105/18-03-2011 πιστοποιητικού της
Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της
υπ΄αριθμ.48/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε
τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο

9.   
Την υπ΄αριθμ.06/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι ο Χρήστος Ζαφείρης του Ιωάννη
συνδέεται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 90/08-03-2011 πιστοποιητικού της
Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της
υπ΄αριθμ.06/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε
τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο

10.
Την υπ΄αριθμ.12/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι ο Χρήστος Ζαφείρης του Ιωάννη
συνδέεται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 90/08-03-2011 πιστοποιητικού της
Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της υπ΄αριθμ.06/2007
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή
έκτακτο ένδικο μέσο

11.
Της υπ΄αριθμ.Πρωτ.2226/28.2.2011 και 2228/28.2.2011, Δήμου
Σιθωνίας, αιτήσεις των, Χρήστου Ζαφείρη του Ιωάννη κάτοικου Μεταγγιτσίου,
Μιχαλούδη Στόικου του Ιωάννη, του Καρρά Νικολάου του Βασιλείου κάτοικου, του
Λάκκα Ιωάννη του Χρήστου, Αλέγρα Μαρία του Νικήτα, Πολυγυρνού-Καρρά Νικολάου,
Κομπούρη Νικολάου του Αριστείδη, Σακαλή Αστερίου του Νέστορα και Δαλδογιάννη
Άγγελου του Βαλσάμη κάτοικου, οι οποίοι δικαιώθηκαν τελεσίδικα με της ανωτέρω
αποφάσεις.

12.
Την υπ΄αριθμ.Πρωτ.2720/14-3-2011 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την πρόβλεψη των απαιτούμενων
πιστώσεων.

13.
Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του
Ν.2190/1994 εξαιρούνται της απαγόρευσης έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό
ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερομένη στη υπηρεσιακή κατάσταση κάθε
κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1
Ν.2190/94 οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση της δικαστική απόφαση.

14.
Τις διατάξεις του άρθ. 58 παρ.1 περιπτ.δ΄ του Ν.3852/2010,
σχετικά με της αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπου «ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος των
υπηρεσιών όλου του Δήμου εκδίδει της πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις για το διορισμό, της κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση
του πειθαρχικού ελέγχου».  

15.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Σιθωνίας και
Τορώνης, που συνενώθηκαν βάσει του Ν.3852/2010 σε ένα ενιαίο με την επωνυμία
«Δήμος Σιθωνίας», καθώς και της τροποποιήσεις αυτών.

16.
 Το γεγονός ότι στην
περίπτωση της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζεται το άρθ.101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ
143 Α΄/28.6.2007), διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο της υπηρεσιακές
μεταβολές που προκύπτουν βάσει του κώδικα αυτού – δηλαδή αποστέλλεται για
δημοσίευση στο ΦΕΚ με μέριμνα του Φορέα και όχι του Γ.Γ. της Περιφέρειας
(αναλογική εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 77/2007 για τη μεταφορά του
πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων της ΟΤΑ).

 

Αποφασίζουμε

 

Κατατάσσονται στις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου που συστάθηκαν με την αριθ.131/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1118/Β/03.06.2011) οι κάτωθι:

1.   
Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Καθαριότητας,  στην οποία κατατάσσεται ο Χρήστος Ζαφείρης
του Ιωάννη.

2.   
Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία κατατάσσεται ο Μιχαλούδης Στόικος
του Ιωάννη.

3.   
Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία κατατάσσεται ο Καρράς
Νικόλαος  του Βασιλείου.

4.   
Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών
Καθαριότητας,  στην οποία κατατάσσεται ο
Λάκκας Ιωάννης του Χρήστου.

5.   
Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία κατατάσσεται η Αλέγρα Μαρία του
Νικήτα.

6.   
Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Αποχέτευσης,  στην οποία κατατάσσεται ο Πολυγυρνός-Καρράς
Νικολάου.

7.   
Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία κατατάσσεται ο Κομπούρης Νικόλαος
του Αριστείδη.

8.   
Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Καθαριότητας,  στην οποία κατατάσσεται ο Σακαλής Αστέριος
του Νέστορα.

9.   
Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Οδηγός
Απορριμματοφόρου  στην οποία κατατάσσεται
ο Δαλδογιάννης  Άγγελος του Βαλσάμη.

Οι παραπάνω θέσεις
καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Η δαπάνη των θέσεων του
παραπάνω προσωπικού ύψους  159.000,00 €,
θα καλυφθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό για το έτος 2011 και θα βαρύνει τους
κάτωθι Κ.Α.:

1.   
Στον Κ.Α. 02.20.6021 με το ποσό των 53.500,00 €

2.   
Στον Κ.Α. 02.20.6022 με το ποσό των 12.000,00 €

3.   
Στον Κ.Α. 02.20.6052 με το ποσό των 15.000,00 €

4.   
Στον Κ.Α. 02.25.6021.0001 με το ποσό των 53.500,00 €

5.   
Στον Κ.Α. 02.25.6022.0001 με το ποσό των 10.000,00 €

6.   
Στον Κ.Α. 02.25.6052.0001 με το ποσό των 15.000,00 €

Για τα επόμενα έτη θα
προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στου αντίστοιχους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου
συνολικού ποσού περίπου 233.000,00 € 
ετησίως.

Η απόφαση αυτή να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ