Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 87

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Νικήτη   31/05/2011
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Αριθμός Πρωτ: 31/05/2011
Αριθμός Απόφασης : 87/2011-

Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Βατιάνης  
Τηλέφωνο    :2375350111                       
FAX:2375023244

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δημοτικών Ανταποκριτών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.3463/2006
2. Την ανάγκη εύρυθμης  λειτουργίας του Δήμου.
3.Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και δημοτών μας που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες του δήμου ή στα ΚΕΠ,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει, στο πλαίσιο της διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες του δήμου ή στα ΚΕΠ,  ως Δημοτικούς Ανταποκριτές, τους παρακάτω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι θα ενημερώνονται και θα έχουν τη συνδρομή των υπαλλήλων από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου μας:

Α) Για τη Δημοτική Ενότητα Τορώνης  
1)Τον Παραλίκα Θεοδόσιο του Αλεξάνδρου, μόνιμος υπάλληλος,  ΔΕ1.

Β)Για τη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας     
1)Tον Παπαστόικο Δημήτριο του Χρήστου, μόνιμος υπάλληλος, ΔΕ1.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                             

ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοινοποιείται:        
1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης
Ν.Χαλκιδικής