Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 33

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 19 Απριλίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 19:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 5210/15-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της   ημερησίας
διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης
Αθανάσιος ,Πρόεδρος            Ουδείς  

2. Ζαφειρούδης
Αθανάσιος

3. Μητσιάρα
Σόνια

4. Γεωβανέκος
Τριαντάφυλλος

5.
Γεωργακούδας Λάμπρος   

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η
Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 33/2011.

                                                           

                                                            
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση
χώρου. >>

 

Θέμα 11ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το ενδέκατο
 (11ο) θέμα της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που
αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους
περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των
δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

.

Την υπ΄αριθμ.
3240/24.03.2011 αίτηση της Καζάνη Χριστίνας του Νικηφόρου , η οποία αιτείται
παραχώρηση χώρου, παραλίας, 2.τ.μ. στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας
Νικήτης, για ζωγραφική σώματος ‘’HENNATATTOO’’στην
περιοχή του Λιμανιού.

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις
ανωτέρω αιτήσεις.

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Για την αίτηση
της  Καζάνη Χριστίνας του Νικηφόρου αποφασίζεται
να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                  
                          τα μέλη

Υπογραφή                                                                                 Υπογραφές

                                                                                                 

                                                                                                           

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος