Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 22

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η Απριλίου 2011
ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση,
ύστερα από την 5210/15.04.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
12ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22/2011  

 

ΘΕΜΑ: Εθελοντισμός.

 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της εντός
ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι
δηλώνοντας ότι συμφωνούν  με τον Πρόεδρο
της Δημοτικής  Κοινότητας.

Ο κ. Ζαφειρούδης Αθανάσιος θεωρεί ότι ο εθελοντισμός
είναι η βάση για τη λειτουργία  μιας
σωστής κοινωνίας. Πρέπει σιγά σιγά να γίνει μια αρχή να δημιουργηθεί έστω και
μια μικρή ομάδα 10-15 ατόμων για να δοθεί το καλό παράδειγμα. Ο κ.  Τσολίδης συμφωνεί απόλυτα  με τον κ.Ζαφειρούδη. Ο κ. Γεωργακούδας  θεωρεί ότι από τους ίδιους πρέπει να
ξεκινήσει ο εθελοντισμός και πρέπει να δημιουργηθεί ένας σύλλογος  εθελοντών.  

   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των
Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Οι Δημοτική Σύμβουλοι πιστεύουν ότι θα ήταν χρήσιμο  για το χωριό να δημιουργηθεί  ένας σύλλογος 
εθελοντών.  

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ                 

(Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)               
             

     
                                                                 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ