Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 13

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η Απριλίου 2011
ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση,
ύστερα από την 5210/15.04.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2011  

 

ΘΕΜΑ: Διάνοιξη παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον απαλλοτριωμένο  χώρο της ΔΕΣΕ για την εξυπηρέτηση αγροτικών
μηχανημάτων και κοπή αυτοφυών πεύκων με άδεια του Δασαρχείου Πολυγύρου. 

 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην ανάγκη διάνοιξης παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον απαλλοτριωμένο  χώρο της ΔΕΣΕ για την εξυπηρέτηση αγροτικών
μηχανημάτων και κοπή αυτοφυών πεύκων με άδεια του Δασαρχείου Πολυγύρου.

  Ο κ. Τσολίδης Αθανάσιος δήλωσε
ότι κατά την διάνοιξη των δρόμων τον σταμάτησε αρμόδιος υπάλληλος του
δασαρχείου διότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε άδεια από το Δασαρχείο Πολυγύρου.  

  Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι
δηλώνοντας ότι:

Ο κ.  Γεωργακούδας  Λάμπρος 
παρατήρησε ότι δεν πάρθηκε απόφαση από κοινού για το συγκεκριμένο θέμα
πράγμα που το θεωρεί απαραίτητο. Όπως επίσης θεωρεί απαραίτητο ο Πρόεδρος να
μην ενεργεί αυτόνομα  παρά μόνο με από
κοινού αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου.

 Ο κ. Ζαφειρούδης  Αθανάσιος για τυπικούς λόγους συμφωνεί με τον
κ. Γεωργακούδα .

 Ο κ. Γιωβανέκος Τριαντάφυλλος
συμφωνεί με την διάνοιξη αλλά προτείνει και την ρήψη χαλικιού σ’ αυτούς τους
δρόμους. 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου
και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να προχωρήσει άμεσα στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την διάνοιξη
παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον απαλλοτριωμένο  χώρο της ΔΕΣΕ για την εξυπηρέτηση αγροτικών
μηχανημάτων και κοπή αυτοφυών πεύκων με άδεια του Δασαρχείου Πολυγύρου.

 

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ