Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η Μαρτίου 2011 ημέρα
Παρασκευή  και ώρα 18.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 2205/01.03.2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010,
για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης Τεχνικό
πρόγραμμα Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης 2011. .

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν
παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ:11/2011  

 

ΘΕΜΑ: Τεχνικό πρόγραμμα Δημοτικής Κοινότητας
Νικήτης έτους 2011. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

 

1)Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Δ.Κ.Ν 6.925,00€

2)Μελέτη για την κατασκευή παιδικού σταθμού Δ.Κ.Ν 15.000,00 €

3)Κατασκευή κτηρίου παιδικού σταθμού Δ.Κ.Ν 50.000,00€

4)Ανάπλαση έξι(6) βρύσεων  Δ.Κ.Ν
5.000,00€

5)Κατάρτιση σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης Δ.Κ.Ν 6.925,00€

6)Συμπληρωματικές εργασίες Λαογραφικού Μουσείου Νικήτης 15.000,00€

7)Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης Δημοτικού σχολείου Νικήτης 6.925,00

8)Κατασκευή
περίφραξης παλαιά σφαγεία Νικήτης 6.925,00€

9)Αξιοποίηση
παλαιού κτηρίου σφαγείου 45.000,00€

10)Αξιοποίηση
αποθηκών Δ.Κ.Ν 45.000,00€

11)Μελέτη
αξιοποίησης του κτηρίου Χριστοφορίδη 15.000,00€

12)Μελέτη
συντήρησης παλαιάς προβλήτας Δ.Κ.Ν 15.000,00€

13)Πλακοστρώσεις
δρόμων παλαιού χωριού 40.000,00€

14)Προσθήκη
αιθουσών Γυμνασίου Νικήτης 80.000,00€

15)Κατασκευή δύο
(2)παρκινγκ Δ.Κ.Ν 45.000,00€

16)Διαμόρφωση
παρκινγκ στη θέση Λαγόμανδρα 6.925,00€

17)Ανάπλαση στα
πηγάδι Τσιρώνη 6.925,00€

18)Ανάπλαση στην
βρύση Παναγούδας 6.925,00€

19)Ίδρυση
δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού 25.000,00€

20)Δημιουργία
θερινού θεάτρου 50.000,00€

21)Δημιουργία
δημοτικής βιβλιοθήκης 15.000,00€

22)Δημιουργία
αίθουσας εκδηλώσεων και διαλέξεων 
50.000,00€

23)Ανάπλαση στο
παλιό χοροστάσι 15.000,00€

                                                  
ΣΥΝΟΛΟ:573.475,00€

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ:

 

1)Μελέτη
ηλεκτροφωτισμού παλιάς Νικήτης και παρκινγκ εκκλησίας Αγ. Νικήτα 22.000,00€

2)Υπογειοποίηση
καλωδίων στην παλιά Νικήτη 100.000,00€

 

                                                     
ΣΥΝΟΛΟ: 122.000,00€

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:

 

1)Ηλεκτροδότηση
γεώτρησης στην θέση Δημανιώτικα  Δ.Κ.Ν
80.000,00€

2)Καινούργια
γεώτρηση στη θέση Βαρεία Δ.Κ.Ν 70.000,00€

3)Συντήρηση στη
γεώτρηση Κουρί-Αγ. Παύλος Δ.Κ.Ν 2.000,00€

4)Αξιοποίηση της
γεώτρησης Ληθερής Δ.Κ.Ν 10.000,00€

5)Καινούργιο
δίκτυο απογεώτρηση Κασταμονίτη-κεντρική δεξαμενή γιατι το παλιό δίκτυο είναι με
αμίαντο Δ.Κ.Ν 50.000,00€

6)Αντικατάστασης σωλήνων 1 χμ από Σπαθιές έως Καλόγρια με
σωλήνα Φ200 Δ.Κ.Ν 50.000,00€

7)Τοποθέτηση βανών σε πολλά σημεία στο παλαιό χωριό
6.925,00€

8)Αντικατάσταση
δικτύου δεξιά και αριστερά της παραλίας Νικήτης διότι είναι με αμίαντο Δ.Κ.Ν
20.000,00€

 9)Ηλεκτροδότηση κεντρικής δεξαμενής για να
λειτουργούν οι αυτόματοι χλωριωτές Δ.Κ.Ν 2.000,00€

10)Αντικατάσταση
δικτύου Φ250 από οικία Λουκοβίτη Χρήστου μέχρι οικία Κουρμπέτη Νικόλαου μήκος
δικτύου 600μ Δ.Κ.Ν 25.000,00€

11)Αντικατάσταση αγωγού
Φ200 που διέρχεται από οικία Χαινογλού Δημητρίου έως και Τσακή Γεωργίου διότι
είναι μεταλλικός 10.000,00€

12)Κατασκευή
δικτύου άρδευσης Δ.Κ.Ν 6.925,00€

13)Κατασκευή νέας
δεξαμενής ύδρευσης για την εξυπηρέτηση της παλιάς Νικήτης 70.000,00

 

                                                             
                                                                                                                                

                                                   
         ΣΥΝΟΛΟ:402.850,00€

 

 

 

 

 

 

 

                        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ :

 

1)Κατασκευή
τεχνικών έργων σε δασικούς δρόμους Δ.Κ.Ν 6.925,00€

2)Κατασκευή και
συντήρηση ζωνών προστασίας πυρόσβεσης Δ.Κ.Ν 6.925,00€

3)Συντήρηση και
καθαριότητα στη νησίδες Δ.Κ.Ν 6.925,00€

4)Δεντροφύτευση
στην βρύση Παναγούδας 6.925,00€

5)Να δημιουργηθεί
οδοιπορική ανάβαση στο δάσος από Προφήτη Ηλία –Αγ. Νικόλαο-Αγ. Γεώργιο μέχρι
Γκούβαλη Αγ. Νικολάου 2.000,00€

 

 

                                                              
                                                                   ΣΥΝΟΛΟ:  29.700,00

 

                 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ:

 

1)Κατασκευή νεκροταφείου
Δ.Κ.Ν 45.000,00€

2)Κατασκευή
νεκροταφείου για παλιννοστούντες Δ.Κ.Ν 45.000,00€

 

                                               
      ΣΥΝΟΛΟ:90.000,00€

 

               ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :

 

1)Ασφαλτοστρώσεις
στο ρυμοτομικό σχέδιο Νικήτης 45.000,00€

2)Ασφαλτοτάπητας
στους κεντρικούς δρόμους Νικήτης 45.000,00€

3)Κρασπέδωση
δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

4)Πλακοστρώσεις
πεζοδρομίων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

5)Κατασκευή
δρόμου(κατέβασμα)από οικία Λελεγιάννη Δημήτριου μέχρι υλικά οικοδομών Αστερίου
Βασιλείου 6.925,00€

6)Διάνοιξη δρόμων
εντός ρυμοτομικού  σχεδίου 6.925,00€

7)Κατασκευή
πεζοδρομίων στις γέφυρες δεξιά και αριστερά για την διέλευση πεζών εντός
σχεδίου 2.000,00€

8)Συντήρηση
αγροτικών δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

9)Προμήθεια
αδρανών (σκυρόδεμα)για επίστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

10)Τσιμεντοστρώσεις
δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

11) Τσιμεντοστρώσεις
ρεμάτων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

 

                                                
         ΣΥΝΟΛΟ:147.400,00€

 

 

 

                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:1.365.425,00€

                                                 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να προχωρήσει
στην ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος
.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2011.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ