Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η Φεβρουαρίου 2011
ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα
από την 1707/17.02.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2011  

 

ΘΕΜΑ:
Καθαριότητα Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην κακή κατάσταση που επικρατεί στη Νικήτη από
πλευράς καθαριότητας, κυρίως με την ρίψη αδρανών υλικών, κλαδιών δένδρων,
στερεών αντικειμένων.

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι
επισημαίνοντας παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για τον καθαρισμό της παραλίας,
των δρόμων εντός οικισμού, των σοκακιών στη παλιά Νικήτη, των οικοπέδων χωρίς
κτίσματα, των αύλειων χώρων των σχολείων, του καναλιού του δρόμου που οδηγεί
στην Παλιά Βρύση, του κοιμητηρίου, του κόμβου κλπ.

Επίσης επισημάνθηκε η ορθότερη διασπορά των
κάδων στις γειτονιές, η συνεργασία της υπηρεσίας καθαριότητας και των δημοτών.

   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των
Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να προχωρήσει
άμεσα ο καθαρισμός των
αδρανών
υλικών, κλαδιών δένδρων, στερεών αντικειμένων, της παραλίας, των δρόμων εντός
οικισμού, των σοκακιών στη παλιά Νικήτη, των οικοπέδων χωρίς κτίσματα, των
αύλειων χώρων των σχολείων, του καναλιού του δρόμου που οδηγεί στην Παλιά
Βρύση, του κοιμητηρίου, του κόμβου κλπ., καθώς και η ορθότερη διασπορά των
κάδων στις γειτονιές.

Β. Να αποσταλεί στους δημότες ενημερωτικό
σημείωμα σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας και μέσα από τη συνεργασία το
σύστημα καθαριότητας να λειτουργήσει προς όφελος όλων στο μέγιστο βαθμό.

 

Η
απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2011.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ