Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  07/07/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

3. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

4. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

5. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

6. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση
Επιτροπής Καταλληλότητας για την επιλογή χώρων ανέγερσης διδακτηρίων
καθώς και χώρων μετά κτιρίων για στέγαση σχολικών μονάδων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

7.Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

8. Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

9.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας «Προμήθεια κάδων».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

10. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

11.Τελική Θεώρηση Οικοδομικών Αδειών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.).

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Σάρτης», αρ.μελ. 2/2011.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός).

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακόστρωση παραλιακής οδού οικισμού Τορώνης», αρ.μελ. 122/2010.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός).

14. Οριοθέτηση ρέματος 26 στο Καλαμίτσι Συκιάς.
(Εισηγητής: κ.Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός).

15.Λειτουργία Φιλαρμονικών Συκιάς, Νικήτης και Μαρμαρά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

16. Έγκριση των αρ.23/2011, αρ.24/2011 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

17. Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στον κ.Καραμούτα Ιωάννη
του Γεωργίου, κατοίκου Αγίου Νικολάου Δ.Σιθωνίας, για
κηπευτικά-καρπούζια-πεπόνια.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
18. Έγκριση της αρ. 13/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης, που αφορά χορήγηση τρίτης (3ης) άδειας περιπτέρου στη Σάρτη.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

19. Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης κ.Τσαπάτου Στυλιανού.
(Εισηγητής: κ.Κόκκινος Δημήτριος, Δικηγόρος).

20. Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης του κ.Γουργούνη Νικολάου.
(Εισηγητής: κ.Κόκκινος Δημήτριος, Δικηγόρος).

21.Εξώδικος συμβιβασμός υπόθεσης κ.Μάντσιου Αντωνίου & Αφοί Ο.Ε.
(Εισηγητής: κ.Κόκκινος Δημήτριος, Δικηγόρος).

22. Ρύθμιση οφειλών.
(Εισηγητής: κ.Κόκκινος Δημήτριος, Δικηγόρος).

23. Αιτήσεις δημοτών για διαγραφές από καταλόγους του Δήμου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

24. Αποδοχή  ποσού 200.000,00 € και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του
έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Νικολάου».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων).

25. Αποδοχή  ποσού 7.515,60 € και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του
έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και
ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του
προγράμματος Καλλικράτης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης).

26. Συζήτηση επί της αρ. 183/2010 απόφασης του Δ.Σ. της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.
(Εισηγήτρια: κ.Λαθούρη Πάργα Μαρία, Πρόεδρος της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε )

27. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
  Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού ΣυμβουλίουΑρσένης Καλλικρατίδας