Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(16)

oik_epitr_clipart 1.jpg

oik_epitr_clipart 1.jpgΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν.3852/2010, στις  28/06/2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα  15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεση της εργασίας: «Ναυαγοσωστική προστασία Λουομένων».
2. Ανάθεση σύνταξης μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», σε ιδιώτη μελετητή
3. Ανάθεση σύνταξης μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιοχής Επέκτασης οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», σε ιδιώτη μελετητή.
4. Ανάθεση σύνταξης μελέτης: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου», σε ιδιώτη μελετητή.
5. Ανάθεση σύνταξης μελέτης: «Τοπογραφικές Εργασίες», σε ιδιώτη μελετητή.
6. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο».
7. Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Συμπληρωματικά έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας.
8. Αίτηση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία Αθαν. Βενετσανάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.( Συμβιβασμός) .
9. Ψήφιση πίστωσης ασφαλιστηρίων για οχήματα του Δήμου.
10. Ορισμός υπολόγου Κρικελίκου Ιωακείμ Δημοτικού υπαλλήλου, για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.
11. Ψήφιση πίστωσης εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος Δημοτικού υπαλλήλου Τσιρακμάνη Ιωάννη
12.Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000 € για την εκτέλεση της εργασίας « Μεταφορά διαφόρων υλικών».
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000 € για την εκτέλεση της προμήθειας « Διαφόρων υλικών».
14. Προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου  αρμοδίου οργάνου ή επιτροπής  κατά της υπ.αριθμ. πρωτ. 6227/1261 οικ 08/06/2011 απόφαση Δ/ντη ΤΕ ΠΕΧ περί εγκρίσεων: Τευχών Δημοπράτησης, Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού και Ορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής της Δημοπρασίας.
15. Αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης ενώπιων του αρμοδίου δικαστηρίου κατά της  υπ.αριθμ. πρωτ. 6227/1261 οικ 08/06/2011 απόφαση τουΔ/ντη ΤΕ ΠΕΧ περί εγκρίσεων :Τευχών Δημοπράτησης, Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού και Ορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζίτζιος Ιωάννης