Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 41β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νικήτη
14/03/2011             

   ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                     Αρ.Πρωτ. :  
2719-                                 

      ΔΗΜΟΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                        Αρ.Απόφ.: 41β/2011

                       

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη                                           

Τηλέφωνο:(23753)50100                                                                 

FAX:(23750)23244                           

Πληροφορίες :Βατιάνης Κων/νος

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο
Δήμαρχος Σιθωνίας 

 

Έχοντας
υπόψη:

 

1.    Τις
διατάξεις του Ν. 3068/2002 σύμφωνα με τις οποίες οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις.

2.    Την
απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης
της 17.2.2010.

3.    Τις
εγκυκλίους 50410/7.9.2010 και 24/οικ.50259/6.9.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.

4.    Τα
άρθρα 10 και 101 του Ν.3584/07.

5.    Την
υπ΄αριθμ.02/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.

6.    Την
υπ΄αριθμ.26/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.

7.    Την
υπ΄αριθμ.35/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.

8.    Την
υπ΄αριθμ.48/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.

9.    Την
υπ΄αριθμ.06/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.

10. Την
υπ΄αριθμ.12/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.

11. Την
υπ΄αριθμ.16/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.

12. Τις υπ΄αριθμ.Πρωτ.2226/28.2.2011
και 2228/28.2.2011,  Δήμου Σιθωνίας,
αιτήσεις των, Χρήστου Ζαφείρη του Ιωάννη κάτοικου Μεταγγιτσίου, Μιχαλούδη
Στόικου του Ιωάννη κάτοικου Νικήτης, του Καρρά Νικολάου του Βασιλείου κάτοικου
Μεταγγιτσίου, του Λάκκα Ιωάννη του Χρήστου κάτοικου Συκιάς, Αλέγρα Μαρία του
Νικήτα κάτοικου Αγίου Νικολάου, Πολυγυρνού-Καρρά Νικολάου κάτοικου Νικήτης,
Κομπούρη Νικολάου του Αριστείδη κάτοικου Νικήτης, Σακαλή Αστερίου του Νέστορα
κάτοικου Συκιάς και Δαλδογιάννη Άγγελου του Βαλσάμη κάτοικου Αγίου Νικολάου, οι
οποίοι δικαιώθηκαν τελεσίδικα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

13. Την
υπ΄αριθμ.πρωτ 2720/14-3-2011 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.

14. Το
γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 εξαιρούνται της
απαγόρευσης έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε
μεταβολή αναφερομένη στη υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των
υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 Ν.2190/94 οι πράξεις που
εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

15. Τις
διατάξεις του άρθ. 58 παρ.1 περιπτ.δ΄ του Ν.3852/2010, σχετικά με τις
αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπου «ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών όλου
του Δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το
διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού
ελέγχου».  

16. Τον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Σιθωνίας και Τορώνης, που συνενώθηκαν
βάσει του Ν.3852/2010 σε ένα ενιαίο με την επωνυμία «Δήμος Σιθωνίας», καθώς και
τις τροποποιήσεις αυτών.

17.  Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας
απόφασης δεν εφαρμόζεται το άρθ.101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007),
διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο στις υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν
βάσει του κώδικα αυτού – δηλαδή αποστέλλεται για δημοσίευση στο ΦΕΚ με μέριμνα
του Φορέα και όχι του Γ.Γ. της Περιφέρειας (αναλογική εφαρμογή της εγκυκλίου
του ΥΠΕΣ 77/2007 για τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων
στους ΟΤΑ).

 

Αποφασίζουμε

 

Συστήνονται οι κάτωθι προσωρινές
προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας:

1.    Μία
(1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 
Εργατών Καθαριότητας,  στην οποία
κατατάσσεται ο Χρήστος Ζαφείρης του Ιωάννη.

2.    Μία
(1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 
Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία
κατατάσσεται ο Μιχαλούδης Στόικος του Ιωάννη.

3.    Μία
(1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 
Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία
κατατάσσεται ο Καρράς Νικόλαος  του
Βασιλείου.

4.    Μία
(1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας,  στην οποία κατατάσσεται ο Λάκκας Ιωάννης του
Χρήστου.

5.    Μία
(1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 
Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία
κατατάσσεται η Αλέγρα Μαρία του Νικήτα.

6.    Μία
(1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 
Εργατών Αποχέτευσης,  στην οποία
κατατάσσεται ο Πολυγυρνός-Καρράς Νικολάου.

7.    Μία
(1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 
Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία
κατατάσσεται ο Κομπούρης Νικόλαος του Αριστείδη.

8.    Μία
(1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 
Εργατών Καθαριότητας,  στην οποία
κατατάσσεται ο Σακαλής Αστέριος του Νέστορα.

9.    Μία (1)
θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου  στην οποία κατατάσσεται ο Δαλδογιάννης  Άγγελος του Βαλσάμη.

Οι παραπάνω
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Η δαπάνη
κατάταξης του παραπάνω προσωπικού ύψους 
233.000,00 €, θα καλυφθούν από το Δημοτικό Προϋπολογισμό για το έτος
2011 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.

1.    Στον
Κ.Α. 02.20.6021 με το ποσό των 80.000,00 €

2.    Στον
Κ.Α. 02.20.6021 με το ποσό των 18.000,00 €

3.    Στον
Κ.Α. 02.20.6052 με το ποσό των 22.000,00 €

4.    Στον
Κ.Α. 02.25.6021.0001 με το ποσό των 80.000,00 €

5.    Στον
Κ.Α. 02.25.6022.0001 με το ποσό των 15.000,00 €

6.    Στον
Κ.Α. 02.25.6052.0001 με το ποσό των 18.000,00 €

Για τα
επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στου αντίστοιχους Κ.Α. του
Προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 233.000,00 €  ετησίως.

Η απόφαση
αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ.
ΙΩΑΝΝΗΣ