Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     14/03/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ    Αριθ. Πρωτ.:  2707
Ταχ. Δ/νση:63088 Νικήτη     Αριθ. Απόφ.:  41
Τηλέφωνο:2375350100
FAX: 2375023244
Πλ.:Βατιάνης Κων/νος

Θεμα:Ορισμός Δ/ντων και Προϊσταμένων Τμημάτων Δήμου Σιθωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας 
Έχοντας υπόψη
–    την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
–    το άρθρο 254 του ν. 3852/10
–    την παρ.10  περίπτ. κ΄ του άρθρου 18 του N. 3870/2010
–    την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 48/οικ. 74571/28.12.2010
–    την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 45/οικ. 74300/28.12.2010
–    τους ΟΕΥ των συνενούμενων Δήμων όπως τροποποιήθηκαν ισχύουν έως την 31/12/2010

Αποφασίζουμε
Α. Ορίζονται προϊστάμενοι των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, έως την επιλογή προϊσταμένων από τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησής τους, με τη διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010, οι εξής:

1.    Ορίζεται προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Δήμου Σιθωνίας, ο Κρικελίκος Ιωακείμ του Ιωάννη.
     1α. Ορίζεται προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  η Μπαλάσση Αγγελική του Αθανασίου.
    1β. Ορίζεται προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Αλλοδαπών ο Παραλίκας Θεοδόσιος  του Αλεξάνδρου.
    1γ. Ορίζεται προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστικής και Προμηθειών ο Γκιζκής Χρήστος του Θεοφάνη.
    1δ. Ορίζεται προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου ο Μπλόσκας Γεώργιος.
    1ε. Ορίζεται προϊστάμενος του Τμήματος Κ.Ε.Π. Νικήτης  ο Παπαστόικος Δημήτριος του Χρήστου.
    1στ. Ορίζεται προϊσταμένη του Τμήματος Κ.Ε.Π. Συκιάς   η Κοκκώνη-Διάκου Μαρία του Αθανασίου.
    1ζ. Ορίζεται προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας η Κοκκώνη-Διάκου Μαρία του Αθανασίου.

2.Ορίζεται Αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Σιθωνίας, η Καραδήμου Δήμητρα του Ιωακείμ ΤΕ3 Πολιτικών Δομικών Έργων.
    2α. Ορίζεται προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Έργων η Καραδήμου Δήμητρα του Ιωακείμ.
    2β. Ορίζεται προϊστάμενος του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης ο Αναγνωστάρας Ιωάννης του Πέτρου.

3.Η αρμοδιότητα των Προμηθειών μεταβιβάζεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Τεχνικών Έργων.

4.Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής μεταβιβάζονται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Τεχνικών Έργων.

5.Ο υπάλληλος  Αναγνωστάρας Ιωάννης θα εκτελεί παράλληλα καθήκοντα στο τμήμα Τεχνικών Έργων. 

Β. Οι αρμοδιότητες και το έργο κάθε Προϊσταμένου υπηρεσιακής μονάδας που ορίζεται με την παρούσα συμπίπτει με αυτές των αντίστοιχων υπηρεσιών που καθορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΖΙΤΖΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ