Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                              Νικήτη, 10/03/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.:2683
630 88 ΝΙΚΗΤΗ                               

Αριθμός Απόφασης.:39/2011

ΘΕΜΑ:  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ»,στην Άντρεα Σιδηρόπουλος του Πάβελ. (αντικατάσταση λόγω μεταβίβασης).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1)    Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2)    Τις διατάξεις του άρθου 80 και 81 ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006)
«Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων».
3)  Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 8 παρ.της Α1β/8577/83             
Υγειονομικής Διάταξης.
4)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/τ.α/1979) «Περί των όρων
λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και
κέντρων διασκέδασης ‘όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.213/89, 
457/90, 282/98, 257/01, 264/03.
5) Την αριθμ.: 2250/02-03-2011αίτηση της Άντρεα Σιδηρόπουλος του
Πάβελ.
6)  Την αριθμ.: 6768/09-07-2004 άδεια ιδρύσεως και λετουργίας   
Καταστήματος «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,στην
Ορσάγκοβα Λαρίσα του Γκουστάβ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ»,στην Άντρεα Σιδηρόπουλος του Πάβελ, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά, του Δήμου Σιθωνίας.
Το κατάστημα θα λειτουργήσει στους ίδιους ακριβώς χώρους που όριζε η προηγούμενη άδεια και για τα είδη που κάλυπτε αυτή.  Κάθε αλλαγή των χώρων, προσθήκη πωλουμένων ειδών κ.λ.π. απαγορεύεται.

Ο Δήμαρχος
Κοινοποίηση
1)    Δ/νση Υγείας
2)    Α.Τ. Αγίου Νικολάου
3)  Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου                                    ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ