Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 31

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Νικήτη
15 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                          Αριθμός
Πρωτ:- 1567 –

   ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                             

                                                                ΘΕΜΑ
:
Χορήγηση
Μ. Κ. στην Καραδήμου         .                                                                            
Δήμητρα του Ιωακείμ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η No
31

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:

      1.- Τις διατάξεις του Ν.3205/2003
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών και Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς
διατάξεις» [ΦΕΚ 297 Α τεύχος 23-12-2003]

 1. Τις
  διατάξεις των άρθρων 1 – 28 του αυτού ως άνω Νόμου.
 2. Ότι
  το προσωπικό του Δήμου μας υπάγεται στις διατάξεις του Α΄ μέρους του
  Ν.1188/1981 «περί καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 3. Το
  από 2 Ιανουαρίου 2004 Δελτίο κατάταξης με το οποίο έγινε νέα κατάταξη σε
  Μ.Κ. βάσει του ανωτέρω νόμου.
 4. Το
  γεγονός ότι η ανωτέρω υπάλληλος συμπλήρωσε την 1/1/2011 έντεκα χρόνια
  πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
 5. Τα
  στοιχεία του ατομικού της ανωτέρου φακέλου από τα οποία προκύπτει  ότι δεν της έχει επιβληθεί καμία
  πειθαρχική η ποινική ποινή που έχει σχέση με την υπηρεσία του κατά την
  εκτέλεση των καθηκόντων του.
 6.  Ότι η ανωτέρω υπάλληλος ανήκει στην
  κατηγορία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Έπειτα από τα ανωτέρω πραγματικά
στοιχεία και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 1, 14 & 22 του
Νόμου 2470/1997

 

                                       απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Χορηγούμε
στην υπάλληλο του Δήμου Σιθωνίας Καραδήμου Δήμητρα του Ιωακείμ κλάδου Τ.Ε. το
12ο Μισθολογικό κλιμάκιο από 01/01/2011.

 

                                                                  
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Κοινοποιείται:

1.    
Ενδιαφερόμενο
Υπάλληλο
                                   

                                                           
            

 

                                                                                   
Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης