Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
Νικήτη 15-2-2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           Αριθμός
Πρωτ: -1647-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                               Αριθμός Απόφασης:29                    

                                   
                                               

                   

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη           

Τηλέφωνο:2375 350 100                                     

FAX:2375 023 244

 

Θέμα: Γραφείο κίνησης

 

                                          
ΑΠΟΦΑΣΗ

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.     
Την απόφαση Υπ. Προεδρ..3373/390/1975 (Φ.Ε.Κ. 349/75
Τεύχος Β)

2.     
Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιθωνίας

3.     
Την απαίτηση συγκρότησης γραφείου κίνησης

 

                                       
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

Συγκροτούμε γραφείο κίνησης αποτελούμενο από τον Γκιζγκή Χρήστο Δημοτικό
Υπάλληλο.

 

 

 

 

                                   
                                     Ο  Δ Η Μ
Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

                                         
                         ΤΖΙΤΖΙΟΣ
ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ