Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                  Νικήτη, 01-02-2011   
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                 Αριθμ.Πρωτ.:-1061-                     

                                                     
     
Αρ.Απόφασης:22/2011

ΘΕΜΑ: Μονιμοποίηση της υπαλλήλου Κωτσίδη Αικατερίνης του Δημητρίου του Δήμου Σιθωνίας (πρώην Δήμος Τορώνης).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», που αφορούν στη δοκιμαστική υπηρεσία και τη μονιμοποίηση.
2. Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την αριθ.: 130/2008 Απόφαση Δημάρχου Δήμου Τορώνης, που αφορά τον διορισμό της υπαλλήλου Κωτσίδη Αικατερίνης του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Δήμου Τορώνης, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο αριθμ.: 50/22-01-2009 ΦΕΚ, τεύχος τρίτο.
4. Το αριθ.: 449/02-02-2009 Πρωτόκολλο τοποθέτησης του ανωτέρω υπαλλήλου
5. Την αριθ.: 449/02-02-2009 Έκθεση ανάληψης καθηκόντων του ανωτέρω υπαλλήλου
6. Τη  συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του ανωτέρω υπαλλήλου στις 22/01/2011.
7. Το γεγονός ότι δεν συντρέχει καμία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν. 3584/07.
8. Το γεγονός ότι η ανωτέρω έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, με αρ.πρωτ.: 7238/Φ.234.04/08-12-2010 το πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου  Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), που οργανώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 54 του Ν. 3584/07.
9. Το προσωπικό μητρώο της δοκίμου υπαλλήλου του Δήμου Τορώνης Κωτσίδη Αικατερίνης του  Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

Διαπιστώνουμε

Την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση από 22/01/2011 της  υπάλληλου Κωτσίδη Αικατερίνης του Δημητρίου,  υπαλλήλου του Δήμου Σιθωνίας, κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ, επειδή έχει διανύσει από το διορισμό της δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, από 22-01-2009 έως 22-01-2011 και υφίστανται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ