Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νικήτη 25/01/ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                   
                             
Αριθμός Πρωτ:  750

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                      Αριθμός Απόφασης:  17/2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                   

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη          

Τηλέφωνο:(23753)50100                                     

FAX:(23750)23244

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο
Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη :

1.     
Τον Ο.Ε.Υ
του Δήμου Σιθωνίας και Τορώνης

2.     
Το κεφ.
Α΄περί Διάρθρωσης & Αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών

3.     
Τον
υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου

4.     
Τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας 

5.     
Τον
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010)

Αποφασίζει

Καθιερώνει εργασία τήρησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Σιθωνίας πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων.

Αναθέτει την εργασία αυτή  στην
τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας Κοτσίδη Αικατερίνη του Δημητρίου κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού.

Οι σχετικές διατάξεις του καθορισμού ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
Δήμων & κοινοτήτων που τηρούν πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δημοτικού ως
και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των Συνδέσμων και Ιδρυμάτων
των οικείων Δήμων και κοινοτήτων η οποία δημοσιεύθηκε 16.04.2007 στο ΦΕΚ καθώς
και η σχετική ΚΥΑ αριθμ. 2/19657/0022/09(ΦΕΚ 1085/05.06.2009)προβλέπονται
σύμφωνα με τον πληθυσμό (από 10.001 κατοίκους μέχρι 30.000) κατάσταση στην
οποία περιήλθε ο Δήμος βάσει του Ν.3852/2010, 
οι αντίστοιχες εργάσιμες ώρες.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθορίζουμε
τριάντα έξι (36) ώρες το μήνα για τη διεκπεραίωση των συγκεκριμένων εργασιών
και αναφέρουμε τον αντίστοιχο Κ.Α. 10.6012.001 του προϋπολογισμού που καλύπτει
την δαπάνη.

Σε  περίπτωση κωλύματος την ανωτέρω
υπάλληλο θα αναπληρώνει ο Αναγνωστάρας Ιωάννης του Πέτρου τακτικός υπάλληλος του
Δήμου Σιθωνίας κλάδου ΠΕ Γεωλόγων με βαθμό Β΄ και σε περίπτωση κωλύματος αυτού,
ως δεύτερος αναπληρωτής η μόνιμος υπάλληλος  
Χολογγούνη Αθανασία.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους που ορίζονται, στον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου Σιθωνίας και ισχύει μέχρι τροποποίησης ή κατάργησης αυτής.

  
    Η  Α απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2001

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης