Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νικήτη 2
5/01/ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                   
                             
Αριθμός Πρωτ: -714-

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                          Αριθμός Απόφασης: 15 /2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                   

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη          

Τηλέφωνο:(23753)50100                                     

FAX:(23750)23244

 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ομάδας
Εργασίας Τ.Π.Ε.»

 

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

Έχοντας υπόψη:

1.     
Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

2.     
Την αριθ. πρωτ. 1925/14-10-2010 απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ειδική Γραμματεία
για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.

3.     
Τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 6075/27-08-2010 επιστολή
της ΚτΠ Α.Ε.

4.     
Την από 22-11-2010 υπογραφείσα σύμβαση για την εκτέλεση
του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση
Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων
του Δήμου Σιθωνίας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»
».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συγκροτούμε ομάδα εργασίας ΤΠΕ για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων
Πληροφοριακών Συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου
Σιθωνίας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»
» , η οποία
απαρτίζεται από τους παρακάτω τακτικούς υπαλλήλους των Δήμων Σιθωνίας και
Τορώνης:

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

 1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΕ0405/Α 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

 2

 ΜΑΝΤΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ1/Γ 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 3

 ΚΡΙΚΕΛΙΚΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ1/Α 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

 4

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ3/Δ

ΤΟΡΩΝΗΣ

 5

ΜΠΛΟΣΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ1/Α

ΤΟΡΩΝΗΣ

 

 

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

 

 

        Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης