Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 14

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ              

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Νικήτη, 24/ 01/2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                      Αριθμ.Πρωτ.-651 –

                                                                                  Αριθμ.Αποφ. –14-

Ταχ.Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής

Τ.Κ.: 63088

Φαξ.: 23750-23244

Πληροφορίες:Ντέμπλας Κυπαρίσσης  

Τηλ.: 23753-50202

                                                                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδων  Επιτροπής Απογραφής του άρθρου 2 της απόφασης
ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β΄)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ. 7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
  2. Την παρ.1 περιπτ. δ. του άρθρου 58 του ν.3852/10Τις διατάξεις του
    άρθρου 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ
    2029/27.12.2010 τεύχος Β΄)
  3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σιθωνίας προήλθε από συνένωση κατά τις
    διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/10

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συγκροτούμε τις κάτωθι ομάδες απογραφής για την υποβοήθηση του έργου της  Επιτροπή Απογραφής που έχει συσταθεί με την υπ΄αριθμ.13/24.01.11
Απόφαση  Δημάρχου για την λεπτομερή καταγραφή-απογραφή
της περιουσίας του Δήμου Σιθωνίας.

 

Α) Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και Τοπικά Διαμερίσματα Δήμου Σιθωνίας            

                           
I.           
Απογραφή αστικών ή αγροτικών ακινήτων, κτιριακών
υποδομών, παγίων στοιχείων (Σχολείων, Βρεφονηπιακών Σταθμών, Γηπέδων, Αθλητικών
Εγκαταστάσεων, Χώρων Στάθμευσης, Δημοτικών-Πολιτιστικών Κέντρων, Σφαγείων,
Ιατρείων κ.λ.)

                        
II.           
Απογραφή μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα –
μηχ.έργου-υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.)

                     
III.           
Απογραφή οικοδομικών υλικών αναλωσίμων – καυσίμων –
παγίων στοιχείων και ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων επίπλων κ.λ.

                     
IV.           
Απογραφή ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λ.

       Ορίζονται
οι :

1.       
..Μάντσιος Ιωάννης

2.       
..Γκιζκής Χρήστος

3.       
..Καραδήμου Δήμητρα

4.       
..Χαλκιά Κυριακή

Β) Δημοτική Ενότητα Τορώνης  και
Τοπικά Διαμερίσματα Δήμου Τορώνης

 

                           
I.           
Απογραφή αστικών ή αγροτικών ακινήτων, κτιριακών
υποδομών, παγίων στοιχείων (Σχολείων, Βρεφονηπιακών Σταθμών, Γηπέδων, Αθλητικών
Εγκαταστάσεων, Χώρων Στάθμευσης, Δημοτικών-Πολιτιστικών Κέντρων, Σφαγείων,
Ιατρείων κ.λ.)

                        
II.           
Απογραφή μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα –
μηχ.έργου-υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.)

                     
III.           
Απογραφή οικοδομικών υλικών αναλωσίμων – καυσίμων –
παγίων στοιχείων και ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων επίπλων κ.λ.

                     
IV.           
Απογραφή ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λ.

       Ορίζονται
οι :

1.       
..Μπλόσκας Γεώργιος

2.       
..Παραλίκας Θεοδόσιος

3.       
..Παπαζαχαρίας Αρίστος

4.       
..Κοκκώνη Μαρία

5.       
..Λαθούρη-Πάργα Μαρία

6.       
..Τζέλιος Αθανάσιος 

Τα σχετικά έγγραφα της λεπτομερούς  καταγραφής όλων των περιουσιακών στοιχείων
των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων, πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 27/01/2011
από τις ομάδες απογραφής που ορίζονται με την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή
Απογραφής  

 

                                                                                                     Ο Δήμαρχος

                                                                                                            α/α

 

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

      Αντιδήμαρχος