Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα
τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 13/18-2-2011 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τ.Σ., ύστερα από την
διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 5/2011.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις
πολιτών ».

 

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (3ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 
Θέτει υπόψη του Τ.Σ. τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση
και λήψη αποφάσεων.

 

1)     
Την υπ΄αριθμ. 11/18-02-2011 αίτηση του Κυριακίδη
Παρασκευά του Τρύφωνα, σύμφωνα με την οποία αιτείται χορήγηση άδειας για τη
διάνοιξη αγροτικής οδού.

2)     
Την υπ΄αριθμ. 4/24-01-2011 αίτηση της Σκουλή
Αναστασίας, σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου, μπροστά από την
οικοδομή του Παραλίκα Νικόλαου, για την πώληση καλαμποκιών.

3)     
Την υπ΄αριθμ.3/20-01-2011 αίτηση της Καφετζάκη
Ευτυχίας, σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου, μπροστά από την
οικοδομή του Παραλίκα Νικόλαου, για την πώληση καλαμποκιών.

4)     
 Την αίτηση του
Πιντή Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, σύμφωνα με την οποία αιτείται διάνοιξη δρόμου
για την προσπέλαση των βοσκοτόπων του.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά
τις ανωτέρω αιτήσεις.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του
Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

1)      Για
την αίτηση του Κυριακίδη Παρασκευά του Τρύφωνα, εγκρίνει τη διάνοιξη αγροτικής
οδού ώστε να έχει πρόσβαση στο 111 αγροτεμάχιό του, εξάλλου εξυπηρετεί και
άλλους ιδιώτες οι οποίοι έχουν στην ίδια περιοχή αγροτεμάχια.

 

2)     
Για την αίτηση της Σκουλή Αναστασίας, εγκρίνει την
παραχώρηση χώρου, μπροστά από την οικοδομή του Παραλίκα Νικόλαου, για την
πώληση καλαμποκιών.

 

 

3)      Για
την αίτηση της Καφετζάκη Ευτυχίας, δεν εγκρίνει την παραχώρηση χώρου, μπροστά
από την οικοδομή του Παραλίκα Νικόλαου, αλλά στο σημείο μπροστά από τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια του κυρίου Καραχάλιου, όπως και την προηγούμενη χρονιά,
για την πώληση καλαμποκιών.

 

4)      Για
την αίτηση του Πιντή Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, εγκρίνει την διάνοιξη δρόμου για
την προσπέλαση των βοσκοτόπων του, εφόσον φέρει τοπογραφικό σχέδιο, του οποίου
θα επιβαρυνθεί τα έξοδα.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος