Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

 

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας
Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο 
κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου
της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία
δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1. Καπλάνης Γεώργιος

2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                           
————————-                                     

3. Πέσιος Θωμάς

  4.Φερενίδου
Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

  5.Σταυροπούλου
Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 2Ο    Επαναλειτουργία Αστυνομικού Σταθμού Ν.
Μαρμαρά

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2011

 

 

    Ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενος  το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε :

 

 1. Ο Ν. Μαρμαράς αποτελεί την πολυπληθέστερη
  Δημοτική Κοινότητα του Καλλικράτειου 
  Δήμου Σιθωνίας (οράτε απογραφή 2001 και με δεδομένο ότι κατά την
  τότε απογραφή το παρακείμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Πόρτο Καρράς δε
  λειτουργούσε).

 

 1. Ο Ν. Μαρμαράς απέχει περίπου 29 χιλιόμετρα
  από το Α. Τ. Αγίου Νικολάου, ενώ ο νοτιότερος οικισμός του (Αζάπικο) απέχει
  περίπου 45
  χιλιόμετρα από το ίδιο Α. Τ.

 

 1. Εντός των ορίων της Δημοτικής μας
  Κοινότητας είναι εγκατεστημένο
  CASINO (Πόρτο Καρράς) αλλά και πλήθος
  τουριστικών μονάδων.  Επίσης στη
  Μαρίνα του Πόρτο Καρράς ελλιμενίζονται ετησίως εκατοντάδες σκάφη αναψυχής,
  των οποίων οι αλλοδαποί ιδιοκτήτες τους καταφεύγουν στα Ν. Μουδανία (58 χιλιόμετρα)
  για τον έλεγχο των διαβατηρίων τους.

 

 1. Εντός του Ν. Μαρμαρά στεγάζονται 2
  τραπεζικά υποκαταστήματα (ΕΘΝΙΚΗ,
  EUROBANK) κι ένα Α.Τ.Μ. της ALPHA BANK.

 

 1. Αδικήματα που αφορούν και εντάσσονται
  στον σκληρό πυρήνα του Ποινικού Κώδικα (κυρίως των ναρκωτικών  αδικημάτων αλλά και των ληστειών τον
  τελευταίο καιρό) παρουσιάζουν μια ανησυχητική έξαρση.  Σε αυτούς πρέπει να συνυπολογίσουμε τις
  κλοπές, τις δεκάδες ηχορυπάνσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους, διάφορα
  επεισόδια και συμβάντα.

 

 1. Στο Ν. Μαρμαρά υπάρχουν 2 ιδιόκτητα
  κτίρια της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά το αρμόδιο Υπουργείο.

 

 1. Κατά τους θερινούς μήνες καταγράφεται
  τουλάχιστον δεκαπλάσια αύξηση πληθυσμού, λόγω της τουριστικής κίνησης.

 

 1. Καθημερινά, ως αιρετοί της Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης, γινόμαστε δέκτες εντόνων παραπόνων από τους κατοίκους και
  τους επισκέπτες του Ν. Μαρμαρά.

 

     Το
υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας του Α.Σ Ν. Μαρμαρά έχει ως εξής: κατά τους
θερινούς μήνες λειτουργεί με μικρό αριθμό αστυνομικών (χωρίς να

 

 γνωρίζουμε τι θα συμβεί το επόμενο καλοκαίρι,
για δε τους υπόλοιπους είναι τελείως ανενεργός και η Δημοτική μας Κοινότητα
εξυπηρετείται αποκλειστικά από το Α.Τ. Αγίου Νικολάου και η αστυνόμευση γίωεται
με περιπολικά, τα οποία για να καταφτάσουν απαιτείται ένα εύλογο χρονικό
διάστημα.

     Το
Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, κι αφού άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

    
Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την άμεση επαναλειτουργία του Α.Σ Ν. Μαρμαρά.  Επιπροσθέτως
εισηγείται την αναβάθμισή του Α.Σ. σε Α.Τ.,
εάν κι εφόσον αυτό είναι εφικτό
από το αρμόδιο Υπουργείο.  Σε περίπτωση
που καταστεί εφικτή η αναβάθμιση του και δεν επαρκεί για τη λειτουργία του Α.Τ.
η υφιστάμενη κτιριακή υποδομή, η Δημοτική Κοινότητα διατίθεται να υποδείξει και να παραχωρήσει άλλο
οικόπεδο εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μαρμαρά
που να
καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας ενός Α.Τ.

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν
πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Τ.Σ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                      
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ