Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Α Π Ο Σ Π
Α Σ Μ Α

Από το
πρακτικό της αριθμ. 3/2011

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 3/2011

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση
Φ.Ο.Π.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 28 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κατσαρός  Γραμμένος

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι με αφορμή την αίτηση της Κυριαζή Άννας
και μετά από έλεγχο, είναι ανάγκη να γίνει επέκταση Φ.Ο.Π. σε διάφορα σημεία
εντός του οικισμού.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει επέκταση
Φ.Ο.Π. σε διάφορα σημεία εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου
του Δήμου Σιθωνίας.

      Να τοποθετηθούν:

1.     
Τρεις κολώνες στο
νέο Δημοτικό Δρόμο στη θέση ΤΣΑΪΡΑ

2.     
Τρεις κολώνες στο
δρόμο που έγινε πάνω στον πλακοσκεπή οχετό από τον παιδότοπο μέχρι το
βλαχοπήγαδο

3.     
Μια κολώνα στο
δρόμο Ζαφείρη Γεωργίου καλύβα

4.     
Μια κολώνα πίσω
από την οικία του Καρρά Ευθυμίου.

 

      Η
απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 3/2011.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου