Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα
τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 13/18-2-2011 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τ.Σ., ύστερα από την
διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 3/2011.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Επιβολή τέλους αποχέτευσης  στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης ».

 

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 
προτείνει να πληρώνουν  και οι
υπόλοιποι κάτοικοι της τοπικής Κοινότητας Σάρτης  τέλος αποχέτευσης  που δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό
σύστημα με την προϋπόθεση θα γίνεται 
εκκένωση του βόθρου τους από το βυτιοφόρο αυτοκίνητο χωρίς να πληρώνουν
χρήματα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις
προτάσεις  του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

να πληρώνουν  και οι υπόλοιποι κάτοικοι της τοπικής
Κοινότητας Σάρτης  τέλος αποχέτευσης  που δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό
σύστημα με την προϋπόθεση θα γίνεται 
εκκένωση του βόθρου τους από το βυτιοφόρο αυτοκίνητο χωρίς να πληρώνουν
χρήματα.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος