Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 22

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας
Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου
της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία
δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                           
————————-                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο
οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 9Ο    Διοργάνωση κολυμβητικού διάπλού ΚΕΛΥΦΟΣ –
ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, 

                     υπό την
αιγίδα του Δήμου Σιθωνίας, της Δημοτικής Κοινότητας  

                     Ν. Μαρμαρά
και Συλλόγων – φορέων Ν. Μαρμαρά.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2011

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης εξέθεσε  ότι πρόκειται να
διοργανωθεί κολυμβητικός διάπλους         
ΚΕΛΥΦΟΣ – ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, υπό την αιγίδα του Δήμου Σιθώνιας, της Δημοτικής
Κοινότητας Ν. Μαρμαρά και Συλλόγων Φορέων του Ν. Μαρμαρά.

Πρόκειται να διεξαχθεί στις 26/6/2011. Σκοπός του αγώνα αυτού είναι η
διάδοση του αθλητισμού στους ωέους και η γνωριμία με τα καταγάλανα νερά του
Τορωναίου  Κόλπου.  Οραματιστής και διοργανωτής αυτού του αγώνα
είναι ο δάσκαλος Χριστόφορος Μπατζής. 
Συνδιοργανωτής και αρωγός αυτής της δύσκολης προσπάθειας θα είναι η
Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαρμαρά.

 

 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του ότι σκοπός του αγώνα αυτού είναι η
διάδοση του αθλητισμού στους νέους

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο, την επιχορήγηση της διοργάνώσης του
αγώνα.

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν
πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           
ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.) 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                   
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ