Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 20

                                           A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 7/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 22η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2955/18-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                      AΠΟΝTEΣ
1.      Τζίτζιος Ιωάννης                                       ΚΑΝΕΙΣ
2.     Κωστίκας Στυλιανός
3.     Ψηλογίαννης Γεώργιος
4.     Μάντσιος Βασίλειος       
5.     Χριστοδούλου Νικόλαος
6.     Γιοβανούδας Βαρσάμης.
7.     Δημητρός Δημήτριος του Ασ
                 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 3ο
                                «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ψήφιση πιστώσεων εξωραϊσμός διοικητικών χώρων Δήμου Σιθωνίας ».

Αριθμός Απόφασης: 20/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 3 θέμα της εντός ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι:

1.Στην Σταμάτη Αναστασία το ποσό των 10.709,74€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0047.                       
2. Στην Σταμάτη Αναστασία το ποσό των 2.555,32€ σε βάρος του Κ.Α  8117.0015.
3.Στην Βέργου Δ. Αγγελική το ποσό των 3.726,90€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
4.Στον Ζαχαρία Τυροβούζη &ΣΙΑ Ο.Ε το ποσό τω 8.299,99€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
5.Στον Ασυλλόγιστο Δημ. Δήμο το ποσό των 3.665,40€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
6.Στον Θωμά Δημήτριο το ποσό των 3.549,78€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
7.Στον ANCO Ανδρέου Ε.Π.Ε  το ποσό των 14.883,00€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0048.
8. Στον  Πέτρου Γεώργιο το ποσό των 4.998,72€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
9. Στον  Πέτρου Γεώργιο το ποσό των 9.998,67€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0006.
10.Στον Κασσανδρινό Αντ. Νικόλαο το ποσό των 4.999,95€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
11.Στον Μπακάλη Λάμπρο-Νικήτα το ποσό των 11.981,90€ σε βάρος του Κ.Α  8117.0015.

                                                                                                             
 
                                                                                                

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος  δεν ψηφίζουν τις πιστώσεις.

1.Στην Σταμάτη Αναστασία το ποσό των 10.709,74€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0047.                        
2. Στην Σταμάτη Αναστασία το ποσό των 2.555,32€ σε βάρος του Κ.Α  8117.0015.
3.Στην Βέργου Δ. Αγγελική το ποσό των 3.726,90€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
4.Στον Ζαχαρία Τυροβούζη &ΣΙΑ Ο.Ε το ποσό τω 8.299,99€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
5.Στον Ασυλλόγιστο Δημ. Δήμο το ποσό των 3.665,40€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
6.Στον Θωμά Δημήτριο το ποσό των 3.549,78€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
7.Στον ANCO Ανδρέου Ε.Π.Ε  το ποσό των 14.883,00€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0048.
8. Στον  Πέτρου Γεώργιο το ποσό των 4.998,72€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
9. Στον  Πέτρου Γεώργιο το ποσό των 9.998,67€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0006.
10.Στον Κασσανδρινό Αντ. Νικόλαο το ποσό των 4.999,95€ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.
11.Στον Μπακάλη Λάμπρο-Νικήτα το ποσό των 11.981,90€ σε βάρος του Κ.Α  8117.0015.

O κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν τα ψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη
Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                           Ακριβές Απόσπασμα
                               Ο Δήμαρχος