Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

———————————————————–

 

 

 

 

                                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της
5/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                          
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο
Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου
Σιθωνίας, ύστερα από την 33/4-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με
το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                          
Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

  

Θέμα 1 «Ποιότητα πόσιμου νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου»

Αρ. Απόφ.: 20

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω
θέματος:

Οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας
Αγίου Νικολάου με την από 4/4/2011 αίτηση τους ζήτησαν τη σύγκληση έκτακτης
συνεδρίασης για το θέμα που προέκυψε με την ποιότητα του πόσιμου νερού της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

Επίσης ανέφερε ότι είναι
επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού της Δημοτικής Κοινότητας
Αγίου Νικολάου αλλά και να γίνουν  έργα
που θα βελτιώσουν την ποσότητα.

Είναι επιτακτική η ανάγκη τοποθέτησης
χλωριοτών η  αποσιδήρωση του νερού της
γεώτρησης του Νιπόταμου για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού αλλά και η αποκατάσταση
των ζημιών στο φράγμα για τη ενίσχυση της ποσότητας.  

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                  
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να προχωρήσει ο Δήμος άμεσα σε
ενέργειες αλλά και έργα για τη βελτίωση την ποιότητας αλλά και της ποσότητας
του πόσιμου νερού της Δημοτικής Κοινότητας 
Αγίου Νικολάου με τοποθέτηση χλωριοτών, αποσιδήρωση του νερού της
γεώτρησης του Νιπόταμου, και αποκατάσταση των ζημιών στο φράγμα. 

.

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:

 

                                        
Η παρούσα έλαβε αριθμό 20/2011

 

         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 
 ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                   
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ