Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 20

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 27Μαϊου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/23-05-2011 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———– 

2. Κοντού
Ελένη

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος

3. Δραγάνης
Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 20/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Επισκευή
φρεατίου λόγω επικινδυνότητας (Τσουκαλά – Πράτσας Δήμος) ».

Θέμα: 2ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: πρέπει να επισκευαστεί το φρεάτιο
στο σημείο(Τσουκαλά – Πράτσας Δήμος), διότι 
μετά από τις πλημμύρες που έγιναν στην περιοχή μας στις 28/10/2010, το
συγκεκριμένο σημείο έχει μείνει ανοιχτό και επομένως υπάρχει κίνδυνος για
ατυχήματα αλλά και σε επόμενη κακοκαιρία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για
καταστροφές.     

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Πρέπει να επισκευαστεί το φρεάτιο στο σημείο(Τσουκαλά – Πράτσας Δήμος),
διότι  μετά από τις πλημμύρες που έγιναν
στην περιοχή μας στις 28/10/2010, το συγκεκριμένο σημείο έχει μείνει ανοιχτό
και επομένως υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα αλλά και σε επόμενη κακοκαιρία
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για καταστροφές.   

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος