Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Α Π Ο Σ Π
Α Σ Μ Α

Από το
πρακτικό της αριθμ. 2/2011

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 2/2011

 

 

ΘΕΜΑ: Τεχνικό
πρόγραμμα έτους 2011

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 16 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κατσαρός  Γραμμένος

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο Θέμα της ημερήσιας
διάταξης είπε ότι το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει έργα για την
κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2011.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
προτείνει έργα.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα προτείνει τα παρακάτω έργα  για
το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011 :

 

 

1.     
Αντικατάσταση
αμιαντοσωλήνων εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης                                                                                      600.000
Ευρώ

2.     
Κατασκευή
Πλατείας                                                                    
300.000 Ευρώ

3.     
Ασφαλτόστρωση
δρόμων εντός οικισμού                     
              250.000 Ευρώ

4.     
Αναστήλωση –
Αναπαλαίωση του Νερόμυλου                            600.000 Ευρώ

5.     
Επέκταση
Φ.Ο.Π.                                                                         
100.000 Ευρώ

6.     
Φωτισμός
κεντρικών δρόμων                                                       100.000 Ευρώ

7.     
Καθαρισμός παλιού
Νεκροταφείου                                              
50.000 Ευρώ

8.     
Πολεοδόμηση της
επέκτασης οικισμού (ΓΠΣ)                             700.000 Ευρώ

9.     
Κατασκευή κόμβων
στη θέση κρωτήρι και στην είσοδο του χωριού στη θέση αποθήκη συνεταιρισμού                                                             
250.000 Ευρώ

10.  Κατασκευή υπονόμων εντός οικισμού                                        
150.000 Ευρώ

11.  Ανόρυξη γεώτρησης Ύδρευσης                                                      50.000
Ευρώ

12.  Κατασκευή Πλακοσκεπούς 
οχετού (Βλαχοπήγαδο)                    100.000 Ευρώ

13.  Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Δήμου Δέντρα                                   60.000 Ευρώ

14.  Βιολογικός καθαρισμός                                                                500.000
Ευρώ

15.  Συντήρηση και επισκευή ΦΟΠ                                                     
50.000 Ευρώ

16.  Συντήρηση Δημοτικού σχολείου                                                  
30.000 Ευρώ

17.  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης                                                  
50.000 Ευρώ

18.  Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης                                            
100.000 Ευρώ

19.  Συντήρηση Πηγής                                                                      
30.000 Ευρώ

20.  Συντήρηση Αγροτικών δρόμων                                                  
50.000 Ευρώ

21.  Συντήρηση Γεωτρήσεων                                                            
50.000 Ευρώ

22.  Είσοδος χωριού (φωτισμός)                                                  
     80.000 Ευρώ

23.  Διάνοιξη ρεμάτων                                                                       
20.000 Ευρώ

24.  Αξιοποίηση Αρχαιολογικών χώρων                                          
100.000 Ευρώ

25.  Συντήρηση Δημ. Καταστήματος                                                 30.000 Ευρώ

26.  Προμήθεια πινακίδων σήμανσης                                              
20.000 Ευρώ

27.  Αξιοποίηση πηγής στο Μαυρόβριο                                           
30.000 Ευρώ

28.  Αξιοποίηση πηγής Προφήτη Ηλία                                               30.000 Ευρώ

29.  Εξοπλισμός Δημ. Καταστήματος                                                
30.000 Ευρώ

30.  Διάνοιξη νέων αγροτικών δρόμων                                             
70.000 Ευρώ

31.  Κρασπέδωση δρόμου (Τσαϊρα)                                                   80.000
Ευρώ

32.  Κρασπέδωση δρόμου (Καρρά Πλατανούδια)                            100.000 Ευρώ   

 

 

      Η
απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2011.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                  Ακριβές
Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου