Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 18

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της
Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας
Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου
της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία
δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   
ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                           
————————-                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο
οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 5Ο    Αίτηση Τσομπανούδη Ο. Ε. (λούνα παρκ)

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2011

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, εξέθεσε την από 20-5-2011αίτηση του Τσομπανούδη Βασ-ΑΘ-Γεωργ Ο. Ε. ,
με την οποία ζητά παραχώρηση χώρου στην θέση Μπαλαμπάνι Ν. Μαρμαρά, για
εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΑΠΌ 15/6/2011 ΜΈΧΡΙ 15/8/2011.  Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και
αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Αποδέχεται το αίτημα του Τσομπανούδη Βασ-ΑΘ-Γεωργ Ο. Ε., με τον όρο να
τηρηθούν οι όροι ασφαλείας, που διέπουν την λειτουργία των Λούνα Παρκ.

Ο Σύμβουλος Θωμάς Πέσιος, ψηφίζει αναβολή του θέματος, για τους λόγους
ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένος φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα
με τον Νόμο του υπαίθριου εμπορίου, καθόσον στην επιχείρηση αυτή πελάτες κατά
πλειοψηφία, είναι παιδιά ανήλικα και ελλοχεύει κίνδυνος τραυματισμού ακόμη και
θανάτου.

  

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν
πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           
ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.) 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                   
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ