Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 13

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 23 Μαρτίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 10/18-03-2011 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ουδείς      

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης
Γεώργιος

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 13/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών.»

 

Θέμα:8ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το όγδοο (8ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των
δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ΄αριθμ. 644/21-01-2011 αίτηση του Αλεξάκη Χρήστου
του Θεοδοσίου, σύμφωνα με την οποία αιτείται συντήρηση και αποκατάσταση του
αγροτικού δρόμου που βρίσκεται στο Βαλτί, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, της
Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, του Δήμου Σιθωνίας.

2)                          
Την υπ΄αριθμ. 2940/18-03-2011 αίτηση της Μοντιάδου
Ευδοξίας του Αβέρκιου, η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, 4τ.μ. στην παραλία
Τορώνης κοντά στο κατάστημα του Χεκίμογλου Αβέρκιου, για την τοποθέτηση πάγκου
για πώληση βοτάνων και αυγών παραγωγής της.

3)                          
Την υπ΄αριθμ. 2941/18-03-2011 αίτηση του Καραφυλλίδη
Κωνσταντίνου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση χώρου, στο Καλαμίτσι απέναντι από το
κατάστημα του Μυλωνά, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση αντικειμένων
καλλιτεχνικής δημιουργίας,

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Ανά αίτηση τα εξής:

1)      Για
την αίτηση του Αλεξάκη Χρήστου του Θεοδοσίου, εγκρίνει τη συντήρηση και
αποκατάσταση του αγροτικού δρόμου που βρίσκεται στο Βαλτί, της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, του Δήμου Σιθωνίας.

2)     
Για την αίτηση της Μοντιάδου Ευδοξίας, του Αβέρκιου, εγκρίνει
την παραχώρηση χώρου 4τ.μ. στην παραλία Τορώνης κοντά στο κατάστημα του
Χεκίμογλου Αβέρκιου, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση βοτάνων και αυγών
παραγωγής της.

3)     
Για την αίτηση του Καραφυλλίδη Κωνσταντίνου, εγκρίνει
την παραχώρηση χώρου στο Καλαμίτσι απέναντι από το κατάστημα του Μυλωνά, για
την τοποθέτηση πάγκου για πώληση αντικειμένων καλλιτεχνικής δημιουργίας,

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος