Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

———————————————————–

 

 

 

 

                                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                          
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα
από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο
88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                          
Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Αριθμός θέματος : 1          «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής  (ανανέωση 
για                                

Αριθμός  Απόφασης:11     το έτος 2011)  στον 
Κωνσταντούδη   Μάριο  του 
Μιχαήλ

                                            
για   το κατάστημα  του 
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ με την επωνυμία

                                            
ΝΟΤΑ στη Δ/Κ Αγίου Νικολάου».      

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος
το 1ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης 
ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για
την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης
καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας

α)Την αρ. πρωτ:3393/29-3-2011 αίτηση
του Κωνσταντούδη Μάριου του Μιχαήλ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση
για το έτος 2011) στο κατάστημα του ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ με την επωνυμία ΝΟΤΑ που
βρίσκεται εντός του οικισμού της Δ/Κ Αγίου Νικολάου

β)Την αρ.πρωτ: 8593/14-10-2005
άδεια ίδρυσης- λειτουργίας καταστήματος

γ) Την αρ. πρωτ: 13667/31-12-2010
άδεια λειτουργίας μουσικής

δ)Την 573559/10-3-2011 βεβαίωση
της ΑΕΠΙ

ε) Το αρ. 375Σ/15-3-2011
διπλότυπο είσπραξης

στ)Τα λοιπά δικαιολογητικά του
φακέλου

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Δ/νση
Υγείας και πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής με το υπ’αριθμ.
10/589/30-11-2005 έγγραφο μας κάνει γνωστό 
ότι μετά από Υγειονομική έρευνα αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας (Εποπτών
Δημόσιας Υγείας) ο αναφερόμενος  μπορεί
να πάρει άδεια  όπως στο θέμα για το
κατάστημα του αφού πληρεί τους όρους του άρθρου 37 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής
Διάταξης  με την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι όροι του Γ.Ο.Κ. και κάλεσε στη συνέχεια το Συμβούλιο όπως

α)Προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των
δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση.

β)Αποφασίσει για την έγκριση ή μη
της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής 
υπό του αιτούντος.

γ)Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, για
την έκδοση της άδειας.

Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την
εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει τη
χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ανανέωση
για το έτος 2011),
 στον Κωνσταντούδη
Μάριο του Μιχαήλ , στο κατάστημα 
του  ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ με την επωνυμία
ΝΟΤΑ που βρίσκεται εντός του οικισμού της Δ/Κ Αγίου Νικολάου, με την διατήρηση
του δικαιώματος της ανάκλησης της, σε περίπτωση μη εφαρμογής και
καταστρατηγήσεως υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.

2)Εξουσιοδοτεί
τον Δήμαρχο του Δήμου για την έκδοση (χορήγηση) άδειας.-

 

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 11/2011

        Αφού συντάχθηκε το
πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ
ΜΕΛΗ  

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                              

                                                             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ