Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 10

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26 Μαίου  2011 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα
21:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από
την  29/20-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κ;ήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης10/2011. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις
πολιτών ».

Θέμα: 1oν.

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

            Σύμφωνα με την  υπ αριθ 117/2011 απόφαση του Δήμου Σιθωνίας
εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Σιθωνίας να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις
αιγιαλού και Κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους .

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι
αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)     
Την υπ΄αριθμ.5114/13-04-2011 αίτηση, του Γιώβου
Γεωργίου του Δημητρίου , σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου,
αιγιαλού και παραλίας, 70 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά στο κατάστημά του,
για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες.

2)     
Την υπ΄αριθμ. 5098/13-04-2011 αίτηση, του Ευστράτιου
Τσαλίκη του Μιχαήλ με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και
παραλίας 45 τ.μ μπροστά στο κατάστημά του για την τοποθέτηση ομπρέλες και
ξαπλώστρες.

3)     
Την υπ΄αριθμ. 4221/07-04-2011 αίτηση, της Κολόβη
Μαγδαληνής του Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία αιτείται, παραχώρηση χώρου,
αιγιαλού και παραλίας, 50τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρέλες, ως χώρος  αναμονής των πελατών, στην Σάρτη αμέσως μετά
το μικρό γήπεδο, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων.

4)     
Την υπ΄αριθμ. 2612/11-03-2011 αίτηση, του Χαρίλαου
Λαζαρίδη του Πολυχρόνη , σύμφωνα μα την οποία αιτείται, παραχώρηση χώρου
αιγιαλού και παραλίας 25 τ.μ., στο καμπνγκ Αρμενιστής για την εκμετάλλευση
Θαλασσίων σπορ .

5)     
Την υπ΄αριθμ. 3561/31-03-2011 αίτηση, του Σαραντίδη
Χ  Ε Σαραντίδη ΟΕ σύμφωνα με την οποία
αιτείται παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας 50 τμ στη θέση Πλατανίτσι  για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ . 

6)     
Την υπ αριθ 5298 αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας με την
οποία αιτείται παραχώρηση χώρου    αιγιαλού και παραλίας 20 τμ στη θέση Πορτοκάλι
– καβουρότρυπες για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας .

7)     
Την υπ αριθ 5297 αιτηση της Κρομμύδα Μαρίας με την
οποία αιτείται παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας στη θέση
Πορτοκάλι-καβουρότρυπες για την τοποθέτηση Ομπρέλες – ξαπλώστρες …

8)     
Την υπ αριθ 5101/13-04-2011 αίτηση της
Λουκάκη Θωμαής του Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου
αιγιαλού και παραλίας  80τμ μπροστά από
το κατάστημά της για την τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

9)     
Την υπ αριθ 5105/13-04-2011αίτηση του Μιχάηλ Πιντή του
Εμμανουήλ σύμφωνα με την οποία αιτείται παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας
50 τμ για την τοποθέτηση ξαπλώστρες και ομπρέλες μπροστά στο κατάστημά του .

10)  Την
υπ αριθ 5106/13-04-2011 Ελένη Σαμιωτάκη του Εμμανουήλ σύμφωνα με την οποία
αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  100 τμ για την τοποθέτηση ξαπλώστρες και
ομπρέλες μπροστά στο κατάστημά της .

11)  Την
υπ αριθ 5100/13-04-2011 αίτηση του Ιωάννη Τσαλίκη του Μιχάηλ σύμφωνα με την
οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  150τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

12)  Την
υπ αριθ 5108/13-04-2011 αίτηση του Σύγγελη Δημητρίου του Αλεξάνδρου σύμφωνα με
την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  100τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

13)  Την
υπ αριθ 5107/13-04-2011 αίτηση του Παναγιώτη Τσαμούρη του Λεοντίου σύμφωνα με
την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  90τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

14)  Την
υπ αριθ 5102/13-04-2011 αίτηση του Χρυσογονίδη Χρήστου του Νικολάου σύμφωνα με
την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  60τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

15)  Την
υπ αριθ 5099/13-04-2011 αιτηση του Κωνσταντίνου Τσαλίκη του Μιχαήλ σύμφωνα με
την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  100τμ μπροστά από το κατάστημά του για την
τοποθέτηση Ομπρέλες και ξαπλώστρες .

16)  Την
υπ αριθ 5116/13-04-2011 αίτηση του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του Στυλιανού σύμφωνα
με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 20 τμ μπροστά από την τροχήλατη
Καντίνα  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στην στροφή πριν το κάμπινγκ Πλατανίτσι για
την εξυπηρέτηση πελατών του.

17)  Την
υπ αριθ 2378/04-03-2011 αίτηση της Ούβε Χίττκα του Οττο σύμφωνα με την οποία
αιτείται, παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 40τ.μ. για την εκμετάλευση
θαλασσίων σπορ , στην Σάρτη στη θέση δίπλα από το ξενοδοχείο sarti beach.

18)  Την
υπ αριθ 5270 αιτηση του Ταβλαρίδη Μιχάηλ του Θεοφύλακτου σύμφωνα με την οποία
αιτείται την παραχώρηση χώρου 50μ2 μπροστά από το εστιατόριο του με την
επωνυμία ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

19)  Την
υπ αριθ 3394/29/03/2011 αίτηση του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη του Παύλου με την
οποία ζητάει 270μ2 μπροστά στο Ξενοδοχείο του για την τοποθέτηση ομπρέλες και
ξαπλώστρες.

20)  Την
υπ αριθ 6096/09-05-2011 αίτηση της Στέλλας Σαμαρά του Εμμανουήλ με την οποία
ζητάει την παραχώρηση χώρου 20
μ2 για εγκατάσταση 
Λούνα πάρκ (έξι βαρκούλες-ένα τρενάκι)

21)  Την
υπ αριθ 6945/19-05-2011 αίτηση της Σαμαρά Στέλλας του Εμμανουήλ με την οποία
ζητάει την παραχώρηση 2 μ2
για τοποθέτηση πάγκου για την πώληση πινάκων ζωγραφικής

22)  Την
υπ αριθ 7450/26-05-2011 αίτηση του Ταξιφώτη Αθανάσιου του Τριανταφύλλου με την
οποία ζητάει 120 μ2
για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρες.

23)  Την
υπ αριθ 7449.26-05-2011 αίτηση της Καφετζάκη Ευτυχίας  του Ιωάννη με την οποία ζητάει 2μ2 για την
πώληση καλαμποκιού στην πλατεία του χωριού

24)  Την
υπ αριθι 6317/12-05-2011 αίτηση του Σοφρωνίου Βασιλείου του Σοφοκλή για την
παραχώρηση χώρου 40μ2 μπροστά στο κατάστημά μου για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων .

25)  Την
υπ αριθ 6944/19-05-2011 αίτηση της INGRIDA KISSOVA του IULIOS για
την παραχώρηση χώρου 2μ2 για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση Ξύλινων
χειροποίητων κηροπηγίων .

26)  Την
υπ αριθ 6946/19-05-2011 αίτηση του Κοτρώνη Φώτιου του Παναγιώτη με την  οποία ζητάει άδεια χρήσεως 2μ2 Κοινοχρήστου
χώρου για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση μαλλί της γριάς

27)  Την
υπαρ 6141/10-05-2011 αίτηση του Σαβράμη Σάρτιου του Εμμανουήλ με την οποία
ζητάει χώρο για Πιάτσα Ταξί μπροστά από το Κοινοτικό κατάστημα .

28)  Την
υπ αριθ 4/2011 αίτηση της Σκουλη Αναστασίας του Ευαγγέλου με την οποία ζητάει
άδεια χρήσεως Κοινοχρήστου χώρου 2
μ2 για την πώληση καλαμποκιού στη θέση στον κοινόχρηστο
χώρο στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικόλαου όπως και πέρυσι.

                                               

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση
του Προέδρου, την υπ αριθ 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σιθωνίας και τις ανωτέρω αιτήσεις

                                                Αποφασίζει
ομόφωνα  ανά αίτηση τα εξής:

 

1)     
Για την αίτηση του Γιώβου Γεωργίου του Δημητρίου  ,αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, 70 τ.μ. στην παραλία
Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  ,
για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες με την προυπόθεση οι ξαπλώστρες και
οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το κατάστημά του και να έχουν απόσταση
οκτώ(8) χιλιομέτρων από το κύμα για την διευκόλυνση των λουομένων.

2)     
Για την αίτηση του Ευστράτιου Τσαλίκη του Μιχαηλ αποφασίζει
ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, 45 τ.μ.
στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προυπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων.

3)     
Για την αίτηση της Μαγδαληνής Κολόβη του Αθανασίου αποφασίζει
ομόφωνα  την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας 70 τμ για την ενοικίαση θαλασσίων σπορ και την  τοποθέτηση Ομπρέλες και Ξαπλώστρες για την
αναμονή πελατών  που θα χρησιμοποιούν τα
θαλάσσια σπορ  .

4)     
Για την αίτηση του χαρίλαου Λαζαρίδη του πολυχρόνη αποφασίζει
ομόφωνα   την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 50 τμ
εντός του Κάμπινγκ Αρμενιστής για την εκμετάλευση θαλασσίων σπορ

5)     
Για την αίτηση της Σαραντίδη Χ – Σαραντίδη Ε ΟΕ αποφασίζει
ομόφωνα  την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας 50 τμ εντός του Κάμπινγκ Πλατανίτσι για την εκμετάλευση θαλασσίων σπορ

6)     
Για την αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση 20 τμ αιγιαλού και παραλίας
για την τοποθέτηση τροχήλατης Καντίνας στη θέση Πορτοκάλι καβουρότρυπες  .

7)     
Για την αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας αποφασίζει ομόφωνα
εγκρίνει την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας 50 τμ στη θέση Πορτοκάλι
καβουρότρυπες για την τοποθέτηση ξαπλώστρες και ομπρέλες .

8)     
Για την αίτηση της Λουκάκη θωμαής του Παναγιώτη αποφασίζει
 ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, 80 τ.μ. στην παραλία
Σάρτης μπροστά από το κατάστημά της  ,
για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες με την προυπόθεση οι ξαπλώστρες και
οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το κατάστημά της και να έχουν απόσταση
οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την διευκόλυνση των λουομένων.

9)     
Για την αίτηση του Μιχαήλ Πιντή του Εμμανουήλ αποφασίζει
ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, 50 τ.μ.
στην παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του  , για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες
με την προυπόθεση οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το
κατάστημά του και να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την
διευκόλυνση των λουομένων.

10)  Για
την αίτηση της Σαμιωτάκη Ελένης του Εμμανουήλ αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, 100 τ.μ. στην παραλία
Σάρτης μπροστά από το κατάστημά της  ,
για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες με την προυπόθεση οι ξαπλώστρες και
οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το κατάστημά της και να έχουν απόσταση
οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την διευκόλυνση των λουομένων.

11)  Για
την αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, μόνο για 80 τ.μ. στην
παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του 
, για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες με την προυπόθεση οι
ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το κατάστημά του και να
έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την διευκόλυνση των λουομένων.

12)  Για
την αίτηση του Σύγγελη Δημήτριου του Αλεξάνδρου αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, μόνο για 100 τ.μ. στην
παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του 
, για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες με την προυπόθεση οι
ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το κατάστημά του και να
έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την διευκόλυνση των λουομένων.

13)  Για
την αίτηση του Τσαμούρη Παναγιώτη του Λεοντίου αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, μόνο για 90 τ.μ. στην
παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του 
, για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες με την προυπόθεση οι ξαπλώστρες
και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το κατάστημά του και να έχουν
απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την διευκόλυνση των λουομένων

14)  Για
την αίτηση του Χρυσογονίδη Χρήστου του Νικολάου αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, μόνο για 60 τ.μ. στην
παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του 
, για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες με την προυπόθεση οι
ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το κατάστημά του και να
έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την διευκόλυνση των λουομένων

15)  Για
την αίτηση του Κωνσταντίνου Τσαλίκη του Μιχάηλ αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου, μόνο για 100 τ.μ. στην
παραλία Σάρτης μπροστά από το κατάστημά του 
, για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες με την προυπόθεση οι
ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να αναπτυχθούν μπροστά από το κατάστημά του και να
έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα για την διευκόλυνση των λουομένων.

16)  Για
την αίτηση του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του Στυλιανού αποφασίζει ομόφωνα  τη 
παραχώρηση χώρου 20 τμ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από
την  τροχήλατη καντίνα στη θέση πριν το
κάμπινγκ πλατανίτσι στη στροφή για εξυπηρέτηση των πελατών του .

17)  Για
την αίτηση της Ουβε Χίτκα του Οττο αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 40 τμ
πλησίον του Ξεονοδοχείου sarti beach
για την εκμετάλευση θαλασσίων σπορ με την προυπόθεση οι ξαπλώστρες και οι
ομπρέλες να έχουν απόσταση από το κύμα οκτώ (8) μέτρα .

18)  Γι;α
την αίτηση του Ταβλαρίδη Μιχαήλ του Θεοφύλακτου αποφασίζει ομόφωνα  την παραχώρηση χώρου 50 τμ μπροστά από το
ξενοδοχείο-Καφε Εστιατοριο Μαιστράλι  για
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

19)  Για
την αίτηση του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση χώρου 270 μ2 μπροστά από το
Ξενοδοχείο του για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες με την προυπόθεση οι
ξαπλώστρες και οι ομπρέλες να έχουν απόσταση οκτώ(8) μέτρων από το κύμα .

20)  Για
την αίτηση της Σαμαρά Στέλλας του Εμμανουήλ 
αποφασίζει ομόφωνα για την παραχώρηση χώρου 20 μ2 για την εγκατάσταση
Λούνα Πάρκ (τρενάκι-έξι βαρκούλες).

21)  Για την αίτηση
της Σαμαρά Στέλλας του Εμμανουήλ αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση 2μ2 για την
τοποθέτηση πάγκου για την πώληση πινάκων ζωγραφικής (όχι πώληση μπιζού).

22)  Για την
αίτηση του Ταξιφώτη Αθανάσιου του Τριανταφύλλου αποφασίζει ομόφωνα την
παραχώρηση χώρου 120 μ2
για την τοποθέτηση ξαπλώστρες και ομπρέλες με την προυπόθεση οι ξαπλώστρες και
οι ομπρέλες να έχουν απόσταση οκτώ (8) μέτρων από το κύμα .

23)  Για την
αίτηση της Καφετζάκη Ευτυχίας αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση 2μ2 για την
πώληση καλαμποκιού στην πλατεία του χωριού

24)  Για την
αίτηση του Σοφρωνίου Βασιλείου αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση χώρου 40μ2 για
την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από το κατάστημά του.

25)  Για την
αίτηση της INGRIDA KISSOVA αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά διότι υπάρχουν καταστήματα ειδών
Λαικής τέχνης που πωλούν ίδια αντικείμενα.

26)  Για την
αίτηση του Κοτρώνη Φώτιου του Παναγιώτη αποφασίζει ομόφωνα για την παραχώρηση
κοινοχρήστου χώρου 2μ2 για την πώληση μαλλί της γριάς .

27)  Για την
αίτηση του Σαβράμη Σάρτιου του Εμμανουήλ αποφασίζει ομόφωνα να γίνει η πιάτσα ΤΑΧΙ
παραπλεύρως της Τοπικής Κοινότητας και όχι μπροστά στην Κοινότητα  όπως ζητάει ο αιτών .

28)  Για την
αίτηση της Σκουλή Αναστασίας αποφασίζει ομόφωνα θετικά για την παραχώρηση χώρου
2μ2 για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού στη θέση όπως ήταν και
πέρυσι.. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Τσελεπής
Αρ.Ανέστης