Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Α Π Ο Σ Π
Α Σ Μ Α

Από το
πρακτικό της αριθμ. 2/2011

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 1/2011

 

 

ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 16 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κατσαρός  Γραμμένος

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας
διάταξης είπε ότι με το 1391/9-2-2011 έγγραφο, μας ζητήθηκε από τον Δήμο
Σιθωνίας να κάνουμε  προτάσεις για τη
σύνταξη του επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
προτείνει έργα.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα προτείνει τα παρακάτω :

Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

     1. Υδατικοί πόροι.

         Ανόρυξη γεωτρήσεων.

     2. Ύδρευση.  

         – Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων
εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου      

           ύδρευσης.

         – Κατασκευή δεξαμενής .

Β) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

     1. Παιδεία.

          – Διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του
Δημοτικού σχολείου.

          – Αντικατάσταση των τοίχων των νέων
αιθουσών.

     2. Αθλητισμός.

          – Επέκταση κερκίδων.

          – Κατασκευή τοιχίου.

          – Κατασκευή δρόμου προς τις κερκίδες.

          – Φωτισμός αγωνιστικού χώρου

     3.
Πολιτισμός.

          – Αναστήλωση – Αναπαλαίωση του
Νερόμυλου.

          – Προμήθεια στολών για τα χορευτικά
του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

     1. Πρωτογενής παραγωγή.

          – Ηλεκτροδότηση της γεώτρησης και
μετατροπή της σε αρδευτική στη θέση

            Δήμου Δέντρα. 

     2. Τουρισμός.

          – Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη
θέση Άγιοι Θεόδωροι.

 

 

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου