Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                    Αριθ.Αποφ
1/2011

———————————————————–

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 1/2011 της συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου
Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Κυριακή 2
Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την Δ.Υ/22-12-2010
πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις
περισσότερες ψήφους κ. Παρδάλη Σ. Γεώργιου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                          
Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

       Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε τα μέλη
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου, να προβούν
κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3852/2010 με φανερή ψηφοφορία
στην εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτική
Κοινότητας Αγίου Νικολάου:

 

Στη συνέχεια ο προεδρεύων
σύμβουλος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να θέσουν υποψηφιότητα.

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης
διαδικασίας και αφού οι ενδιαφερόμενοι για τα αξιώματα του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Δήμου
Σιθωνίας έθεσαν τις υποψηφιότητες τους, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα μέλη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου να προβούν, με φανερή
ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ξεχωριστά για κάθε αξίωμα,
ανάμεσα στους υποψήφιους Συμβούλους.

 

Έπειτα από την διαδικασία της
ψηφοφορίας για την εκλογή ο Προεδρεύων ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
τα οποία έχουν ως εξής:

 

Στην ψηφοφορία που προηγήθηκε για
το αξίωμα του Προέδρου

  1. Παρδάλης Γεώργιος έλαβε τρεις (3) ψήφους

 

Αναλυτικότερα, υπέρ της εκλογής
του κ. Παρδάλη Γεώργιου (πρώτου υποψηφίου) στη θέση του Προέδρου ψήφισαν τρεις
(3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Παρδάλης Γεώργιος , Δημητρός Αθανάσιος ,
Κατσαούνη Φιλιππία.

          

Επομένως, για τη θέση του
Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου αναδείχθηκε ο
Παρδάλης Γεώργιος.

 

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου

  1. Δημητρός Αθανάσιος έλαβε τρεις (3) ψήφους

 

 Αναλυτικότερα υπέρ της εκλογής του κ. Δημητρού
Αθανάσιου (πρώτου υποψηφίου) στη θέση του Αντιπροέδρου ψήφισαν τρεις (3)
Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δημητρός Αθανάσιος,
Κατσαούνη Φιλιππία.

 

Επομένως για τη θέση του
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου αναδείχθηκε
ο Δημητρός Αθανάσιος.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου

 

Εκλέγει Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου τον Παρδάλη Γεώργιο ο οποίος συγκέντρωσε τρεις (3) ψήφους

 

Εκλέγει  Αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου τον Δημητρό Αθανάσιο ο
οποίος συγκέντρωσε τρεις (3) ψήφους

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα
αριθμό 1/2011

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό
υπογράφεται ως ακολούθως.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  
ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                   
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ