Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
(20) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι
νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι
ένας (21) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                     1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
 2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                        2)
  Παστογιάννης Γεώργιος
 3. Λογοτριβή Ελένη                                            
  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
 4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 
  4) Σπανός Μιχαήλ
 5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                     5) Γκαλή Γιαννούλα
 6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                 
  6) Τσιάρας Εμμανουήλ
 7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
 8. Φάλκος Κων/νος
 9. Μάντσιος Βασίλειος
 10. Γκιώτης Νικόλαος
 11. Κωστίκας Στυλιανός
 12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
 13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
 14. Κατσίκης Παναγιώτης
 15. Πράτσας Άγγελος
 16. Πράτσας Ιωάννης
 17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
 18. Πετρίδης Νικόλαος
 19. Μάλαμα Κυριακή
 20. Παπαλέξης Κων/νος
 21. Αρσένης Καλλικρατίδας

 

Οι οποίοι δεν
προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Ανωγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση
παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2)
κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος
Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος
Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης
προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας
διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο
έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας
διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην 
ημερήσια διάταξη.

Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός
ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα
εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης: 90/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Καθορισμός τελών αιγιαλού και κοινόχρηστων
χώρων»

 

Θέμα: 2ο  

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως και έχοντας υπόψη την αριθμ.33/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου που αφορά τον καθορισμό τελών αιγιαλού και κοινοχρήστων χώρων, για
όλη την επικράτεια του Δήμου Σιθωνίας προτείνει την διαμόρφωσή τους ,όπως
παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

Α/Α         
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
287/2008

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

1

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΜ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΤΗΣ

2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

12,00 €

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

12,00 €

ΚΑΘΟΔΟΣ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΠΌ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

10,00 €

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

10,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟΡΩΝΗ

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

8,00 €

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

12,00 €

ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

12,00 €

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ

ΣΥΚΙΑ

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΌ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΌΛΑ ΤΑ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ

12,00 €

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΚΙΑΣ

8,00 €

ΑΠΌ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ

6,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

5

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

 

 

 

 

 

6

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑ ΤΜ

 

 

7

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

12,00 €

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΩΤΟ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

10,00 €

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

10,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

8

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

8,00 €

 

 

ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

12,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

 

9

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΌ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΌΛΑ ΤΑ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ

12,00 €

 

 

ΑΠΌ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ

6,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

10

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

11

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ

40,00 €

 

 

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ
Ι.Χ-ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΛΟΥΒΑ ΚΛΠ

50,00 €

 

 

 

 

 

 

 

12

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ/ΕΤΟΣ

 

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

50,00 €

 

 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

15,00 €

 

 

13

ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ- ΠΑΓΩΤΩΝ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

1Ο ΨΥΓΕΙΟ

75,00 €

 

 

2ο ΨΥΓΕΙΟ

100,00 €

 

 

3ο ΨΥΓΕΙΟ

100,00 €

 

 

14

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

100,00 €

 

 

 

 

 

 

 

15

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ Η΄ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ

 

 

1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ

40,00 €

 

 

2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ

50,00 €

 

 

3 ΠΑΙΧΝΙΔΙ

70,00 €

 

 

 

 

 

 

 

16

ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

 

5,00€ /ΚΥΒ/ΕΤΟΣ

 

 

17

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΟΤΕ

 

 

100,00€ /ΚΥΒ/ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

18

ΧΡΗΣΗ
ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)

 

 

 

 

8,00 € ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

                           

 

Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιοβανούδας Βαρ. και Κατσίκης Παναγιώτης προτείνουν την
μείωση των τελών κατά 15% από την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την αριθμ.33/2011 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής,

 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία

 

Καθορίζει τα
τέλη αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων για όλη την επικράτεια του Δήμου Σιθωνίας,
σύμφωνα με την αρ. 33/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:

Α/Α         
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
287/2008

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

1

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΜ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΤΗΣ

2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

12,00 €

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

12,00 €

ΚΑΘΟΔΟΣ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΠΌ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

10,00 €

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

10,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟΡΩΝΗ

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

8,00 €

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

12,00 €

ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

12,00 €

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ

ΣΥΚΙΑ

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΌ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΌΛΑ ΤΑ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ

12,00 €

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΚΙΑΣ

8,00 €

ΑΠΌ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ

6,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

5

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

 

 

 

 

 

6

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑ ΤΜ

 

 

7

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

12,00 €

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΩΤΟ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

10,00 €

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

10,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

8

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

8,00 €

 

 

ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

12,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

 

9

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΌ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΌΛΑ ΤΑ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ

12,00 €

 

 

ΑΠΌ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ

6,00 €

 

 

ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

10

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

6,00 €

 

 

11

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟ

40,00 €

 

 

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ
Ι.Χ-ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΛΟΥΒΑ ΚΛΠ

50,00 €

 

 

 

 

 

 

 

12

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ/ΕΤΟΣ

 

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

50,00 €

 

 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

15,00 €

 

 

13

ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ- ΠΑΓΩΤΩΝ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

1Ο ΨΥΓΕΙΟ

75,00 €

 

 

2ο ΨΥΓΕΙΟ

100,00 €

 

 

3ο ΨΥΓΕΙΟ

100,00 €

 

 

14

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

100,00 €

 

 

 

 

 

 

 

15

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ Η΄ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΑ
ΕΤΟΣ

 

 

1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ

40,00 €

 

 

2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ

50,00 €

 

 

3 ΠΑΙΧΝΙΔΙ

70,00 €

 

 

 

 

 

 

 

16

ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

 

5,00€ /ΚΥΒ/ΕΤΟΣ

 

 

17

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΟΤΕ

 

 

100,00€ /ΚΥΒ/ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

18

ΧΡΗΣΗ
ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)

 

 

 

 

8,00 € ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

                                 

 

 

Β.Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιοβανούδας Βαρ. Και Κατσίκης Παναγιώτης ψηφίζουν την
πρότασή τους για μείωση κατά 15% των παραπάνω τελών.

Γ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πράτσας ψηφίζει 
τον καθορισμό των τελών αλλά διαφωνεί με την έγκριση αδειών πλανόδιου
εμπορίου-πάγκων αναφέροντας ότι πρέπει να ακούσουμε τους ελεύθερους με σταθερό
εμπόριο επαγγελματίες

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 90/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           Ακριβές Αντίγραφο

                                                Ο Δήμαρχος