Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                     1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                       2) Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                             3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 4) Σπανός Μιχαήλ
5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                    5) Γκαλή Γιαννούλα
6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                 6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
8. Φάλκος Κων/νος
9. Μάντσιος Βασίλειος
10. Γκιώτης Νικόλαος
11. Κωστίκας Στυλιανός
12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
14. Κατσίκης Παναγιώτης
15. Πράτσας Άγγελος
16. Πράτσας Ιωάννης
17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18. Πετρίδης Νικόλαος
19. Μάλαμα Κυριακή
20. Παπαλέξης Κων/νος
21. Αρσένης Καλλικρατίδας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανωγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», αριθμ.μελέτης 3/2011, προϋπολογισμού 65.184,32€» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Διαφωνεί ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης διότι δεν θεωρεί το θέμα κατεπείγον και έργα με προϋπολογισμό 65.000€ να έρχονται εντός ημερήσιας διάταξης για να μελετούνται καλύτερα καθώς και οι Πράτσας Αγ., Κατσίκης Παν., Γεωργιάδης Αν..

Αριθμός Απόφασης: 84/2011 
                                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ. Αγ.Νικολάου»».

Θέμα: 2ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον υπάλληλο Παπαζαχαρία Αρίστο Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την 3/2011 αριθμ. μελέτης  με θέμα «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», προϋπολογισμού 65.184,32€  αναφέροντας ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 29 Ν.3669/2008 προτείνεται ο πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία,

                                                              Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία

Α. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φράγματος νερού στη θέση Πριόνια Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», αριθμ.μελέτης 3/2011, προϋπολογισμού 65.184,32€ με ΦΠΑ, με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 29 Ν.3669/2008. 
Β. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 65.184,32€ σε βάρος του Κ.Α.02.25.6262.0091 προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.
Γ. Δεν συμφωνούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιοβανούδας Βαρσάμης (διότι είναι σοβαρό έργο, πρέπει να γίνει σωστή μελέτη, να αναβληθεί και να γίνει μελέτη για όλο το έργο συνολικά) και Πράτσας Άγγελος (διότι με πρόχειρο διαγωνισμό γίνονται πρόχειρα έργα, να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες) .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                          Ακριβές Αντίγραφο
                              Ο Δήμαρχος