Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3225/24-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                1) Λογοτριβή Ελένη
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.     2) Μάντσιος Βασίλειος
3. Λαθούρη Πάργα Μαρία               3) Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Σπανός Μιχαήλ                          4) Πετρίδης Νικόλαος
5. Αναγνωστάρας Γεώργιος           5) Μάλαμα Κυριακή
6. Ψηλογιάννης Γεώργιος
7. Αρσένης Καλλικρατίδας
8. Χριστοδούλου Νικόλαος
9. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Παστογιάννης Γεώργιος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. Κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Κατσίκης Παναγιώτης
20. Πράτσας Άγγελος
21. Πράτσας Ιωάννης
22. Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς. Δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Νικήτης, Μαρμαρά, Σάρτης και Μεταγγιτσίου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων προς το σώμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου)  θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 81/2011 
                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Παραχώρηση χρήσης ισογείου του δημοτικού καταστήματος Μεταγγιτσίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταγγιτσίου «ΝΕΑ ΑΣΣΑ»».

Θέμα: 4ο  
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Ο Δήμος Σιθωνίας προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν για χρήση τον ισόγειο όροφο, εμβαδού 99,60 τ.μ., που ανεγέρθηκε σύμφωνα με την αρ. 242/81 Οικοδομική Άδεια, που βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 206,28 τ.μ., εντός οικισμού Μεταγγιτσίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταγγιτσίου «ΝΕΑ ΑΣΣΑ»», για τη στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Η παραχώρηση θα γίνει για πέντε (5) έτη δηλ. από το έτος 2011 έως την 31-12-2015.
Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, της απαγόρευσης περαιτέρω μεταβίβασης σε τρίτο (πώληση, δωρεά, κλπ.), επί μία πενταετία. Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί τίτλο για μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.
Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που χρειάζεται για την υλοποίηση της παραχώρησης.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω παραχώρηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,
                                                          Αποφασίζει Ομόφωνα
Παραχωρεί δωρεάν για χρήση τον ισόγειο όροφο, εμβαδού 99,60 τ.μ., που ανεγέρθηκε σύμφωνα με την αρ. 242/81 Οικοδομική Άδεια, που βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 206,28 τ.μ., εντός οικισμού Μεταγγιτσίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταγγιτσίου «ΝΕΑ ΑΣΣΑ»», για τη στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Η παραχώρηση θα γίνει για πέντε (5) έτη δηλ. από το έτος 2011 έως την 31-12-2015.
Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, της απαγόρευσης περαιτέρω μεταβίβασης σε τρίτο (πώληση, δωρεά, κλπ.), επί μία πενταετία. Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί τίτλο για μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που χρειάζεται για την υλοποίηση της παραχώρησης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                Υπογραφές
                         Ακριβές Αντίγραφο
                             Ο Δήμαρχος