Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2646/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2) Λογοτριβή Ελένη
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Σπανός Μιχαήλ                                                        4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Πράτσας Ιωάννης
8) Παπαλέξης Κων/νος                                                 8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10) Φάλκος κων/νος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Κωστίκας Στυλιανός
13) Δημητρός Δήμήτριος του Αστ.
14) Γκαλή Γιαννούλα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου.
Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός Απόφασης: 74/2011 


                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 «Αποδοχή, κατανομή και ψήφιση πίστωσης ποσού 133.261,10 € για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας»».
Θέμα: 2ο

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κ.Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, η οποία εισηγούμενη το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το με αρ.πρωτ.; 703/23-02-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης, Γεν.Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμογής Πρ/των & Διαχ/σης Έργων, σύμφωνα με το οποίο έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για το Δήμο Σιθωνίας, το ποσό των 133.261,10 € που αφορά το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».
 Πρέπει να γίνει αποδοχή και κατανομή του ανωτέρω ποσού, καθώς επίσης και ψήφιση της σχετικής πιστώσεως.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ.Καραδήμου και το ανωτέρω έγγραφο,
                                                      Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 133.261,10 € που αφορά το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».
Εγγράφει πίστωση 133.261,10 € στον Κ.Α.00.1314.1001, και μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου πίστωση 133.261,10 € στον Κ.Α.02.25.7312.0049.
Ψηφίζει πίστωση 133.261,10 € στον Κ.Α. 02.25.7312.0049 για τον ανωτέρω σκοπό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                             Ακριβές Αντίγραφο
                                 Ο Δήμαρχος